Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Kada galima bus pateikti paraišką išduoti kineziterapeuto (ergoterapeuto, masažuotojo, dietisto, medicinos psichologo, medicinos biologo, medicinos genetiko, biomedicinos technologo, radiologijos technologo, optometrininko, paramediko, skubios medicinos paramediko) licenciją, ir kokie bus reikalavimai licencijai gauti, pvz., kokių ir kiek tobulinimosi valandų privalu turėti? 

Parengtame Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projekte numatyta licencijuoti iki šiol dar nelicencijuotus  šiuos asmens sveikatos priežiūros specialistus – kineziterapeutus,  ergoterapeutus, masažuotojus, dietistus, medicinos psichologus, medicinos biologus, medicinos genetikus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, optometrininkus, paramedikus ir skubios medicinos paramedikus.

Naujų asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą bus galima pradėti tik tuomet, kai Lietuvos Respublikos Seimas patvirtins šiuo metu derinamą Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą. Be to, įsigaliojusių įstatymo nuostatų pagrindu bus būtina parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti  lydimuosius teisės aktus, kuriuose bus detalizuota licencijavimo procedūra, patvirtintos paraiškų formos, nustatyti privalomojo ir papildomojo tobulinimo mastai bei kita.

Įstatymo projekte numatyta, kad atitinkamos praktikos licencijos įvardytiems asmens sveikatos priežiūros specialistams bus privalomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Kol derinamas pateiktas įstatymo projektas, aktyviai rengiamos naujos ir peržiūrimos anksčiau parengtos licencijuoti numatomų asmens sveikatos priežiūros specialistų medicinos normos. Jose ne tik apibrėžiama atitinkamų specialistų kompetencija, bet ir įvardijama, kokį profesinį pasirengimą turintys asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą asmens sveikatos priežiūros specialisto kvalifikaciją.

Apie numatomą būsimo licencijavimo pradžią Akreditavimo tarnyba visais įmanomais būdais informuos tiek pačius asmens sveikatos priežiūros specialistus, tiek jų profesines draugijas, asociacijas bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų administracijas. 

 

2019-06-12


 

Kaip sužinoti, kada teikti dokumentus licencijos priežiūrai?

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra vykdoma kas 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos. Pavyzdžiui, licencijos,  išduotos 2009-06-10, atsiskaitomieji laikotarpiai yra 2009-06-10–2014-06-09; 2014-06-10–2019-06-09; 2019-06-10–2024-06-09 ir t. t. Dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai reikia pateikti ne vėliau kaip per mėnesį pasibaigus 5 metų atsiskaitomajam terminui.

 

2019-04-15


 

Noriu pasiteirauti apie licencijos priežiūrai būtinas kvalifikacijos tobulinimo valandas. Kiek kvalifikacijos kėlimo valandų privalu pateikti?

Privalomasis tobulinimo mastas gydytojams yra 120 val., slaugytojams ir akušeriams – po 60 val. kas 5 metai, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos. Jei per atsiskaitomuosius 5 metus teisėtai praktikuota pagal turimoje licencijoje įvardytą profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 metus, pakanka tik privalomojo tobulinimo.

Jei teisėta praktika per atsiskaitomuosius 5 metus yra trumpesnė kaip 3 metai, be papildomojo tobulinimo, privalu  pateikti papildomojo pasirengimo dokumentus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val.

 

2019-04-15


 

Kaip sužinoti, ar tobulinimosi renginys tinkamas, ar dalyvavimas jame bus įskaitytas kaip profesinė kvalifikacijos, įrašytos turimoje licencijoje, tobulinimasis?

Įskaitomos tik teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkančios tobulinimo programos.

Visos tobulinimosi programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija suderintų tobulinimo programų sąrašą skelbia Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje (http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-specialistai/kvalifikacijos-tobulinimas/sveikatos-specialistu-tobulinimo-programos) bei Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ posistemyje METAS adresu http://www.kvp.vlk.lt/metas/. Atkreipiame dėmesį į tai, kad formaliojo švietimo institucijų, rengiančių atitinkamus specialistus, tobulinimo programos (tiek vykdomos vien šių institucijų, tiek kartu su kitomis institucijomis) laikomos suderintomis ir jos neskelbiamos minėtame posistemyje METAS. Pavyzdžiui, gydytojus Lietuvoje rengia Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, tad visos šių universitetų vykdomos tobulinimo programos, skirtos gydytojams, yra laikomos suderintomis. Bet kurio kito universiteto vykdomos gydytojų tobulinimo programos turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2019-04-15


 

Ar užskaitomas tobulinimasis užsienyje?

Tobulinimasis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įskaitomas, jei jis atitinka reikalavimus.  Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdytas tobulinimas įskaitomas tik tuomet, jei jis vykdytas tos šalies formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus.  Tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, jei jis vykdytas tos šalies universiteto, universiteto klinikos ar ligoninės arba jei pažymėjime yra tos šalies kompetentingos institucijos nurodyta, kad renginys toje šalyje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

Informacija apie tai yra paskelbta interneto svetainėje adresais http://www.vaspvt.gov.lt/node/189 ir http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

 

2019-04-15


 

Vakar išsiunčiau dokumentus licencijos pratęsimui. Prašau patikrinti, gal dar ko trūksta.

Jūsų kreipimasis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros per elektroninių paslaugų teikimo portalą yra užregistruotas. Kadangi atlikote savo pareigą kreiptis dėl licencijos priežiūros, tai licencijos galiojimas stabdomas nebus.

Dokumentai yra vertinami eilės tvarka.

Tuo atveju, jei įvertinus Jūsų pateiktus dokumentus, būtų nustatyta trūkumų, apie juos būsite informuotas (per 30 dienų) Jūsų pateiktoje paraiškoje nurodytu el. paštu. Tuomet per 90 dienų galėsite papildomai pateikti trūkstamus dokumentus.

Tuo atveju, jei bus priimtas teigiamas sprendimas – Licencijų sąraše (https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicSpecialistIndex) atsiras įrašas apie atliktą priežiūrą.

Atliktos priežiūros patvirtinimo data neturi įtakos kitos artimiausios priežiūros datai – ji ir toliau skaičiuojama nuo licencijos išdavimo dienos.

 

2019-04-15


 

Kaip įskaitomos užsienio tobulinimosi renginių valandos?

Tobulinimasis Lietuvoje ir užsienyje vertinamas valandomis.

Jei dalyvavimą tobulinimo renginyje patvirtinančiame pažymėjime tobulinimosi trukmė valandomis nenurodyta, vertinama pagal tobulinimosi trukmę dienomis (pagal tai, kada vyko tobulinimosi renginys), skaičiuojant, kad 1 diena lygi 6 val., o jei renginys tarptautinis, 1 diena lygi 9 val.

Primename, kad visi užsienio valstybės išduoti dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens (vertėjo) parašu nurodant, kad vertėjas yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

Primename, ir tai, kad tobulinimasis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įskaitomas, jei jis atitinka reikalavimus.  Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje vykdytas tobulinimas įskaitomas tik tuomet, jei jis vykdytas tos šalies formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus.  Tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, įskaitomas tuomet, jei jis vykdytas tos šalies universiteto, universiteto klinikos ar ligoninės arba jei pažymėjime yra tos šalies kompetentingos institucijos nurodyta, kad renginys toje šalyje įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

Informacija apie tai yra paskelbta interneto svetainėje adresais http://www.vaspvt.gov.lt/node/189 ir http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

 

2019-04-15


 

Kokie dokumentai tinkamiausi pagrįsti tai, kad buvo skaitytos paskaitos ar vesti seminarai?

Remiantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos 10 punktu, pažymoje, patvirtinančioje, kad asmuo skaitė paskaitas (vedė seminarus ar praktinius užsiėmimus), turi būti nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo data, temų pavadinimai, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims buvo skaitytos paskaitos (vesti seminarai ar praktiniai užsiėmimai), parengtos paskaitos valandų skaičius ir laikotarpis, pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusios institucijos vadovo bei patvirtinta pažymą išdavusios institucijos spaudu. 

 

2019-04-15


 

Laba diena, esu chirurgas. Ar tobulinimosi valandos, gautos už dalyvavimą konferencijose, skirtose „visų specialybių gydytojams“, bus įskaitytos kaip specialybės (chirurgo) valandos, kurios turėtų sudaryti apie 60 proc. visų tobulinimosi valandų?

Dalyvavimas renginiuose, kurių paskirtis įvardyta "visų specialybių gydytojams", yra vertinamas kaip tobulinimasis pagal profesinę kvalifikaciją (kuris turi sudaryti 60 proc. visų tobulinimosi valandų). 

 

2019-04-15


 

Esu įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją prieš daugiau nei 2 metus, tačiau licencijos nesu turėjęs (arba licencijos galiojimas buvo panaikintas prieš daugiau kaip 2 metus), norėčiau vėl dirbti šeimos gydytoju.

 

Jei norite gauti medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją, tai kreipdamasi dėl šios licencijos turite pateikti dokumentus, kurių sąrašas yra paskelbtas interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/189, dokumentų pateikimo tvarką rasite svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

           Atkreipiame dėmesį, kadangi pastarųjų 5 metų laikotarpiu šeimos gydytojo praktika nesivertėte, turėsite pateikti dokumentus, patvirtinančius papildomąjį tobulinimą (t. y. atitinkamos trukmės stažuotės baigimą). Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, stažuotės trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika.

           Taigi stažuotės trukmei nustatyti turėtumėte papildomai pateikti visus Jūsų, kaip šeimos gydytojo, teisėtos praktikos laikotarpius patvirtinančius dokumentus.

 

2019-04-15


 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int