Juridinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Jei nori gauti licenciją odontologijos paslaugoms, tai kokius dokumentus reikia pateikti? (klausimo tekstas netaisytas).

 Įstaigos, ketinančios teikti odontologines, burnos priežiūros paslaugas ar tikslinti jau turimą licenciją,  privalo kreiptis į Akreditavimo tarnybą, kaip tai numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo  taisyklėse, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 207-03-02 įsakymu Nr. V-156, turi pateikti  prašymą ir šiuos dokumentus:
-          Leidimą - higienos paso kopiją (kuriame nurodyta  ketinama teikti sveikatos priežiūros paslauga, veiklos adresas);
-          vidaus tvarkos taisyklių kopiją;
-          sveikatos priežiūros specialistų sąrašą ir įsipareigojimą, kad  gavus licenciją  per 30 kalendorinių dienų pateiks būtinus papildomus duomenis: specialistų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, kvalifikaciją įrodančius dokumentus, darbo sutarties numerį, pareigas ir darbo krūvį;
-          medicinos priemonių (prietaisų), privalomų prašyme nurodytai sveikatos priežiūros paslaugai teikti, sąrašą ir įsipareigojimą, kad gavus licenciją  per 30 kalendorinių dienų pateiks būtinus papildomus duomenis: modelį, gamintojo pavadinimą, priemonės pagaminimo metus, serijos numerį;
-          apmokėjimo  už licencijos  išdavimą kvito kopiją.
         Informacija apie prašymus ir privalomus pateikti dokumentus galima rasti svetainėje skyriuje Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas
2020-05-05

 

Mūsų institutas nori pirkti formaldehido 4%, 10% tirpalą. Pagal 1272/2008 reglamento klasifikavimą yra priskiriami prie pavojingu medžiagų, kuriems pirkti reikia turėti leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis. Kur kreiptis?

Leidimus vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos priežiūros centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Išsamesnė informacija nurodyta internetiniame puslapyje:
 
2020-04-03

Kokia yra sąskaita gydymo įstaigų už pacientams padarytą žalą?

Informuojame, kad Valstybinė ligonių kasa yra atsakinga ir administruoją sąskaitą, kurioje bus kaupiamos gydymo įstaigų įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti.  Valstybinės  ligonių kasa informavo, kad pervesti įmokas  būtina  į mokėjimo sąskaitą, kurios numeris – LT18 7300 0101 6184 4911, Swedbank, AB. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos kodą.

 

2020-03-19

Kokie reikalingi pateikti dokumentai licencijuojant visuomenės sveikatos veiklą?

Ketinant teisti visuomenės sveikatos priežiūros veiklas Akreditavimo tarnybai el. paštu turite pateikti šiuo dokumentus:
1.      Užpildyta nustatytos formos deklaraciją.
2.      Ant įstaigos firminio  dokumento banko deklaruojama, kad  gavus visuomenės licenciją  per 15 d., pateiksite duomenys  - Juridinio asmens, steigimo dokumentą (-us), darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ų) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašą, darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ų) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie  specialistus teikiančius paslaugą ir priemones/prietaisus naudojamus paslaugai,  
3.      Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą dokumento kopiją.
Atkreipiame dėmesį, kad:
1. Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija.
2. Licencija išduodama elektronine forma, jos duomenys fiksuojami ir skelbiami Akreditavimo tarnybos svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt/node/150 ir  Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
3.  Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.
4. Pateikus deklaraciją, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai diena.
      
Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.  Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą -  20 EUR.
     Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.Įmokos kodas: 5754.
 
2020-03-17

Kokiame teisės akte patvirtintos licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kur skelbiamas?

Licencijuojamų asmens sveikatos  priežiūros paslaugų sąrašai yra patvirtinti   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (žiūrėti čia).

 

2019-10-31


 

Kuris teisės aktas nurodo mokesčius už įstaigos licencijos išdavimą?

Mokestis už įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos  išdavimą/tikslinimą, tai yra  Valstybės rinkliavos mokestis,  mokamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

2019-10-30


 

Kokios yra licencijuojamos visuomenės sveikatos veiklos?

Fizinis ar juridinis asmuo licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla gali verstis tik turėdamas galiojančią licenciją. Šiai dienai yra licencijuojamos visuomenės sveikatos veiklos:

1) Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas. Jis skirti tikslinėms grupėms (kariams, įvairiems pareigūnams, gelbėtojams, gaisrininkams, areštinės darbuotojams, įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, atsakingiems už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje, pedagogams, darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, vairuotojams, keleivinio transporto darbuotojams, darbuotojams, prižiūrintiems vaikus, kt.)

2) Privalomasis higienos įgūdžių mokymas. Skirti darbuotojams, kurių veikla susijusi su vandens tiekimu, maisto gaminimu bei tvarkymu, patalpų valymo paslaugų teikimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, vaikų stovykloms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, skalbykloms, valykloms, žmogaus palaikų tvarkymo darbuotojams,  medicininių atliekų tvarkytojams.

3) Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai (toliau – mokymas apie psichiką veikiančias medžiagas). Mokymai apie psichiką veikiančias medžiagas skirti asmenims, įpareigotiems dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programose (kursuose).

4) Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė.  Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, nustatomi visuomenės sveikatos saugos ekspertizės reikalavimai, jos atlikimo atvejai, organizavimas bei apmokėjimas. Ekspertizės objektas – visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai: žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių, ergonominių, fizikinių, socialinių, psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir visuomenės sveikatai, visuma. Saugos ekspertizė atliekama ūkio subjektų užsakymu, norint įvertinti, ar jų vykdoma ūkinė veikla atitinka visuomenės saugos reikalavimus. Saugos ekspertizę turi teisę atlikti juridiniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją visuomenės sveikatos saugos ekspertizei atlikti.

5) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms ūkinės veiklos rūšims, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos, tačiau joms nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

6) Kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija). Tai profilaktinė dezinfekcija, nariuotakojų ir graužikų, galinčių pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, stebėjimas ir naikinimas. Dezinfekcijai, dezinsekcijai, deratizacijai naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas ir turi būti teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos (autorizuotos). Profesionalams skirtus biocidus gali naudoti tik licencijuoti asmenys.

 

2019-10-30


 

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.
Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 96.04 klasę „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla"  negali teikti jokių masažo paslaugų. Gali teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų paslaugas.
2019-10-08

 

Ar yra vertinamas reikalavimas dėl žmonių su negalia pateikimo į patalpas sąlygos, kai įstaiga yra akredituota?

Akredituojant asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas, vertinama ar įstaigoje, teikiančioje minėtą paslaugą, sudarytos sąlygos patekti į įstaigos patalpas žmonėms su negalia (yra neįgaliųjų vežimėlių, turėklai, rampos, tinkamas apšvietimas, liftai ir kėdės su porankiais, lengvai atidaromos įėjimo durys, netoli įėjimo į įstaigą yra automobilių parkavimo vietos žmonėms su negalia), tai patvirtinta Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakyme Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“.

 

2019-06-18


 

Koks teisės aktas reglamentuoja radiologijos (kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos) paslaugas, kas jas gali teikti?

       Teikiant  asmens sveikatos priežiūros - radiologijos paslaugas, turite  vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-881); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 229 ,,Dėl kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir ligų ir būklių, kurioms esant iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei  kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo“ ir kt.

       Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Įsakymo Nr. V-881 8 p. patvirtinta, kad ,,Radiologijos paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal kompetenciją teikia: 8.3. kai atliekamas kompiuterinės tomografijos tyrimas ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas – gydytojas radiologas, radiologijos technologas ir, jei radiologijos technologas neturi reikiamo pasirengimo atlikti slaugos veiksmus, bendrosios praktikos slaugytojas“.
 
2019-06-18

 


VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int