Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir saugojimą, informacinės visuomenės bei elektroninės valdžios plėtrą, informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą, IRT plėtrą, reikalavimus duomenų apsaugai, asmens duomenų apsaugai, kibernetiniam saugumui užtikrinti, valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos kompiuterinei apsaugai, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius;

1.2. išmanyti šiuolaikines IRT, jų panaudojimą bei plėtrą;

1.3. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;

1.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties);

1.5. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų informacinių technologijų priežiūros srityje;

1.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

1.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis, turėti žinių apie lokalaus kompiuterių tinklo administravimą, MS Windows domeną, MS Windows darbo vietas, išmanyti dokumentų valdymo sistemos principus;

1.8.  mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

1.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant dokumentus;

1.10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

1.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, mokėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas.

3.  Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti VASPVT, taip pat dalyvauja rengiant VASPVT metinį veiklos planą.

4. Rengia ir vertina teisės aktų, kitų dokumentų informacinės visuomenės, IRT plėtros, dokumentų valdymo, saugojimo, duomenų saugos ir kibernetinio saugumo klausimais, projektus.

5. Organizuoja VASPVT dokumentų valdymą ir saugojimą  teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Organizuoja tinkamą piliečių aptarnavimą ir konsultavimą VASPVT.

7. Užtikrina VASPVT teikiamų elektroninių paslaugų funkcionavimą.

8. Organizuoja ir koordinuoja VASPVT tvarkomų ir valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų (toliau – IS) kūrimą, plėtrą, palaikymą, administravimą ir priežiūrą.

9. Rengia VASPVT tvarkomų ir valdomų  IS nuostatus bei saugos politiką įgyvendinančius dokumentus, kontroliuoja kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą

10. Planuoja ir organizuoja VASPVT IRT plėtrą ir optimizavimą, tinkamą IRT funkcionavimą, priežiūrą ir valdymą, kontroliuoja techninės ir programinės įrangos aptarnavimą bei tiekimą, pagal kompetenciją palaiko ryšius su išorės tiekėjais ir vykdytojais;

11. Analizuoja VASPVT naudojamų IS funkcijas, gilinasi į IS naudotojų reikalavimus, aprašo IS pakeitimus, vykdo IS vystymo užsakymus, testuoja įdiegtus pakeitimus, fiksuoja neatitikimus, kontroliuoja pataisymų (pakeitimų) diegimą.

12. VASPVT IS naudotojams teikia būtiną pagalbą, moko ir konsultuoja, užtikrina operatyvų ir kokybišką IS naudotojų aptarnavimą.

13. Organizuoja išorinių IS elektroninių paslaugų naudotojų konsultavimą prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja bei kitais informacinių technologijų panaudojimo klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.

14. Užtikrina VASPVT interneto svetainės atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, reikalavimams, koordinuoja ir kontroliuoja jos atnaujinimo ir tobulinimo darbus.

15. Pagal kompetenciją konsultuoja VASPVT darbuotojus informacinės visuomenės, IRT plėtros, dokumentų rengimo, valdymo, saugojimo, duomenų saugos, informacinių sistemų naudojimo klausimais.

16. Dalyvauja IRT plėtros projektuose: priemonių ir kitų dokumentų rengime.

17. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant informacinės visuomenės, IRT plėtros, dokumentų ir duomenų valdymo ir saugojimo klausimus.

18. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, pagal kompetenciją atstovauja VASPVT kitose įstaigose ir institucijose

19. Teikia pasiūlymus VASPVT vadovybei dėl IRT naudojimo ir plėtros, dokumentų ir duomenų valdymo, piliečių aptarnavimo ir konsultavimo tvarkos VASPVT  gerinimo, duomenų saugos užtikrinimo.

20. Vykdo aptarnaujamų asmenų bei ūkio subjektų anonimines apklausas ir atlieka kasmetinį asmenų aptarnavimo  bei ūkio subjektų priežiūros ir konsultavimo kokybės vertinimą pagal anoniminių apklausų rezultatus.

21. Surenka duomenis, apibendrina ir interneto svetainėje skelbia VASPVT veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius ir jų reikšmes, teikia pasiūlymus juos planuojant.

22. Vykdo Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos (PASIS) administratoriaus funkcijas VASPVT priskirtoje dalyje.

23. Administruoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

24. VASPVT direktoriaus pavedimu, pavaduoja kitus VASPVT darbuotojus.

25. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti  Skyriaus ir VASPVT uždaviniai.

 

 PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-I367 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimą ir pradėti vykdyti licencijų, suteikiančių teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, išdavimą bei  odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimą, užtikrinti LICREG funkcionalumo pritaikymą odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimui ir elektroninių paslaugų teikimui, pritaikyti LICREG funkcionalumą išduoti spaudo numerius sveikatos priežiūros specialistams, kuriems spaudo numeriai bus privalomi nuo 2020-05-01 patvirtinus Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimus  (I-II ketv.).

2. Organizuoti asmenų aptarnavimo VASPVT apklausą bei ūkio subjektų apklausą dėl VASPVT vykdomos priežiūros ir konsultavimo, parengti apklausų ataskaitas ir paskelbti VASPVT interneto svetainėje (I-IV ketv.).

3. Užtikrinti elektroninių paraiškų, susijusių su sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu, teikimą (I-IV ketv.).

4. Vykdyti VASPVT atliekamos ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) stebėseną ir vertinimą, rengiant veiklos efektyvumo rodiklius (I-IV ketv.).

5. Vykdyti pareiškėjų naudojimosi SPILIS elektroninėmis paslaugomis plėtrą.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-05-22

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int