2022-12-04, Sekmadienis

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra (jau turintiems licenciją)

 

Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sąlygos nustatytos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 18 dalyje:
„18. Licencijų turėtojai privalo laikytis šių  licencijuojamos
veiklos sąlygų:
    1) fiziniai asmenys:
    a)  sveikatos  apsaugos  ministro  nustatyta  tvarka  per   6 mėnesius  nuo licencijos išdavimo dienos išklausyti   atitinkamos licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos įvadinius kvalifikacijos  tobulinimo  kursus (18 valandų) ir per   atstumą, elektroninėmis  priemonėmis  per Lietuvos  Respublikos   paslaugų įstatyme  nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai  kreipdamiesi pranešti apie tai licencijas išduodančiai institucijai,  išskyrus atvejus, kai licencijos turėtojas jau yra išklausęs tokius pačius ar  iš esmės panašius kvalifikacijos tobulinimo kursus  Lietuvoje ar  kitoje  valstybėje  narėje ir pateikia  tai   patvirtinančius dokumentus;
    b)  tobulinti  kvalifikaciją  sveikatos  apsaugos    ministro nustatyta  tvarka  ir ne rečiau kaip kas 5  metus   Licencijavimo taisyklėse  nustatyta tvarka apie kvalifikacijos tobulinimą   per atstumą,  elektroninėmis  priemonėmis per  Lietuvos   Respublikos paslaugų  įstatyme   nurodytą kontaktinį centrą  arba   tiesiogiai kreipdamiesi pranešti licencijas išduodančiai institucijai;
    c) prievolė teikti informaciją apie šios dalies 1 punkto a ir b  papunkčiuose  nurodytą  kvalifikacijos  tobulinimą   netaikoma asmenims, atliekantiems visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos  nacionalinės  sveikatos sistemos visuomenės   sveikatos priežiūros   įstaigose,  kurių  duomenys  apie     kvalifikacijos tobulinimą   centralizuotai   teikiami  žinybiniam     Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrui;
    [...]
    3) fiziniai, juridiniai asmenys ar filialai:
    a)   vykdyti  licencijuojamą  veiklą,  užtikrinti     vykdant licencijuojamą  veiklą teikiamų paslaugų kokybę laikydamiesi  šio įstatymo  ir  šio straipsnio 19-22 dalyse nurodytų  teisės   aktų reikalavimų;
    b)  verstis  licencijoje nurodyta licencijuojama   visuomenės sveikatos  priežiūros veikla tik pagal joje nurodytą  (nurodytas) veiklos rūšį (rūšis);
    c)  turėti  visas sveikatos apsaugos ministro   patvirtintame Priemonių   ir  įrangos  licencijuojamai  visuomenės    sveikatos priežiūros   veiklai   vykdyti  sąraše  nurodytas     atitinkamai licencijuojamos veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą;
    d)  Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka per  licencijas išduodančią  instituciją teikti Sveikatos apsaugos   ministerijai pavaldžioms  įstaigoms  jų  prašymu  informaciją  apie   vykdomos licencijuojamos  visuomenės sveikatos priežiūros veiklos   rūšis, taip pat teikti informaciją teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės  aktų  nustatyta  tvarka  turinčioms  teisę  gauti   tokią informaciją.“
Akreditavimo tarnyba licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo vertindama licencijos turėtojo pateiktus patvirtinamuosius licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi dokumentus, t. y. licencijos turėtojas savo ar savo darbuotojų, vykdančių funkcijas, tiesiogiai susijusias su licencijuojama veikla, profesinės kvalifikacijos tobulinimą įrodančius dokumentus per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, tiesiogiai, per Sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą (juridiniams asmenims) arba per Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (fiziniams asmenims) turi pateikti Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip paskutinę Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 18 dalies 1 punkto a, b papunktyje ar 2 punkto b papunktyje nurodyto termino dieną skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos, išskyrus minėtuose papunkčiuose nustatytas išimtis, kartu su užpildytu pranešimu apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int