Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir apskaitos srityje.
5. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu.
6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias vykdant pavestas funkcijas.
7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
9. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

10. Registruoja ir skenuoja visus, išskyrus kitiems Skyriaus darbuotojams priskirtus registruoti, gautus dokumentus. VASPVT darbo reglamento nustatyta tvarka užregistruotus ir nuskenuotus dokumentus perduoda VASPVT direktoriui, VASPVT direktoriaus pavaduotojams bei paskirtiems vykdytojams, suveda rezoliucijas dokumentų valdymo sistemoje.
11. Dokumentų valdymo sistemoje apjungia gautus ir siunčiamus dokumentus, siekiant užtikrinti efektyvią dokumentų paiešką.
12. Administruoja VASPVT elektroninį paštą, persiunčia informaciją pagal kompetenciją VASPVT darbuotojams, konsultuoja interesantus dėl informacijos gavimo ar pateikimo elektroniniu paštu.
13. Vykdo VASPVT siunčiamos korespondencijos siuntimą elektroniniu paštu ir faksu.
14. Užtikrina, kad VASPVT gautų dokumentų apskaita atitiktų dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.
15. Skyriaus vedėjo pavedimu daro dokumentų kopijas, tvirtina jų tikrumą.
16. Teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo ir apskaitos tobulinimo.
17. Vykdo einamųjų bylų, priskirtų pagal VASPVT metinį dokumentacijos planą, priežiūrą, užtikrina vykdomų dokumentų apskaitą ir kontrolę.
18. Konsultuoja išorinius LICREG ir SPĮLIS elektroninių paslaugų naudotojus prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.
19. Pavaduoja Skyriaus vedėją LICREG ir SPĮLIS administravimo klausimais, taip pat, esant poreikiui, kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
20. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Administruoti VASPVT elektroninį paštą, persiųsti informaciją pagal kompetenciją VASPVT darbuotojams.
2. Priimti, registruoti ir skenuoti gaunamuosius dokumentus DVS „Kontora“ į registrus pagal dokumentacijos planą ir pagal Darbo reglamentą perduoti vadovybei rezoliucijai. Pagal vadovybės rezoliuciją perduoti vykdytojams.

3. Vykdyti užregistruotos DVS „Kontora“ siunčiamos korespondencijos siuntimą elektroniniu paštu.
4. Vykdyti tinkamą VASPVT elektroninių paslaugų naudotojų konsultavimą.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int