Sveikatos technologijų skyriaus vedėja

 

I FUNKCIJOS

 

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo ir brangių sveikatos technologijų valdymo reglamentavimo klausimais.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimu ir brangių sveikatos technologijų valdymu.

11. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant bei derinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organuose, dalyvauja pozicijų svarstymo posėdžiuose, darbo grupėse ir pasitarimuose, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų susitikimuose.

13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos metinį veiklos planą, taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba.

14. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose, konferencijose.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – medicina (arba);

16.3. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

16.4. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

16.5. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

16.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Organizuoti ir kontroliuoti brangių sveikatos priežiūros technologijų valdymą: informacinės sistemos „TechnoMedTas“ palaikymą bei analizių su rekomendacijomis apie brangių sveikatos technologijų naudojimą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, parengimą.

2. Koordinuoti sveikatos technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą saugumo ir klinikinio efektyvumo aspektais bei jų pristatymą Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui.

3. Užtikrinti sklandų medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų  ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, vertinimą,  Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo nurodytiems kriterijams bei Ortopedijos techninių priemonių, siūlomų įrašyti į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų sąrašą,  funkcinės vertės įvertinimą.

4. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyta naujai paskirta Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sekretoriato funkcija.

5. Užtikrinti skyriaus metinio plano įvykdymą.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int