ES valstybių narių kompetentingų institucijų informavimas per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą

 

      

       Vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL 2013 L 354, p. 132), 56(a) straipsniu ir šią nuostatą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeliančiu 2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2233 61 straipsniu, nuo 2016 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms yra numatyta pareiga informuoti visas kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas apie asmenį, kurio galimybes Lietuvos Respublikoje užsiimti atitinkamomis profesinėmis veiklomis Lietuvos Respublikos institucijos ar teismai apribojo arba visiškai ar iš dalies uždraudė (net jei tai būtų laikinai).

      Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637 ,,Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“  yra paskirta kompetentinga  institucija, atsakinga  už   Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 61 straipsnio 1 ir 2   dalyse nurodytos informacijos apie medicinos gydytoją, šeimos gydytoją ir  gydytoją specialistą, bendrosios praktikos slaugytoją, akušerį (t. y. informacijos apie  medicinos praktikos, bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą)  pateikimą  kitoms  Europos  Sąjungos valstybėms  narėms,  Europos  ekonominės  erdvės  valstybėms   ir Šveicarijos  Konfederacijai  (toliau – valstybės narės)  ir   jos tvarkymą.

      Akreditavimo tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti išduotos atitinkamos praktikos licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą informuoja visas kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie asmenį, kurio galimybės Lietuvos Respublikoje užsiimti atitinkama profesine veikla apribotos arba visiškai ar iš dalies uždraustos (net jeigu tai būtų laikinai).

      Nustojus galioti atitinkamos veiklos draudimui, Akreditavimo tarnyba per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą apie tai nedelsdama informuoja visų valstybių narių kompetentingas institucijas ir nurodo veiklos draudimo ar apribojimo galiojimo pabaigos datą.

      Asmenys, kurių galimybes Lietuvos Respublikoje užsiimti atitinkama profesine veikla Akreditavimo tarnyba apribojo arba visiškai ar iš dalies uždraudė (net jei tai būtų laikinai), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 61 straipsnio 11 dalimi, gali inicijuoti procesą dėl neteisingo įspėjimo apskundimo.

 

Informacija atnaujinta 2016-09-01

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int