Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyriausiosioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

3. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

6. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Vykdo stebėseną, kaip vidaus medicininio audito tarnybos laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kaip organizuoja ir vykdo savo veiklą. Rengia ir dalyvauja rengiant metodikas, tvarkas, pagal kurias teikiama pagalba vidaus medicininio audito tarnyboms, konsultuoja šias tarnybas visais su medicininiu auditu susijusiais klausimais.

8.  Rengia ir teikia vidaus medicininio audito tarnyboms rekomendacijas. Vykdo vidaus medicininio audito tarnybų apklausą dėl pateiktų rekomendacijų aiškumo, išsamumo ir pritaikymo praktikoje, analizuoja gautus rezultatus ir, esant poreikiui, inicijuoja bei dalyvauja atnaujinant rekomendacijas.

9. Renka, registruoja ir apibendrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklius.

10. Seka ir analizuoja užsienio šalių patirtį, aktualijas, naujoves bei tendencijas vidaus medicininio audito srityje ir gautą informaciją naudoja tobulinant vidaus medicininio audito reglamentavimą Lietuvoje.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – medicina (arba);

13.3. studijų kryptis – odontologija (arba);

13.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

13.5. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

arba:

13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirtis – sveikatos priežiūros srities patirtis;

13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Metodinio vadovavimo ASPĮ vidaus  medicininio audito tarnyboms įgyvendinimas.

2. LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktų rekomendacijų dėl pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje įgyvendinimas.

3. Rinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų registravimo sistema, duomenis.

4. Rinkti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ vykdytos pacientų apklausos apie pasitenkinimą gautomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis rezultatų analizės duomenis ir jų suvestinę pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int