Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus patarėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, medicinos priemonių saugą, medicinos priemonių atitikties įvertinimą, sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;

1.2. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

1.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo sveikatos priežiūros sistemoje patirtį;

1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;

1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

1.7. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priemonių saugą, atitikties įvertinimą, sveikatos priežiūros technologijų, pacientų teisių ir sveikatos priežiūros paslaugų vertinimą, bendradarbiavimo principus, būti susipažinusiam su šių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus;

1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.10. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir norminių dokumentų projektus medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo,  pacientų teisių priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros bei kitais klausimais;

2.2. analizuoja skyriaus patirtį jam priskirtose srityse ir pagal kompetenciją rengia bei teikia VASPVT direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus tobulinimo, vertinimo bei kitais ir aktualiais medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų pacientų teisių priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugų  prieinamumo ir kokybės priežiūros klausimais;

2.3. vertina, ar kitų VASPVT darbuotojų teisės aktų projektai, raštai ir kiti dokumentai medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros technologijų, pacientų teisių priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros klausimais atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimus;

2.4. rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus pagal savo kompetenciją;

2.5. konsultuoja VASPVT darbuotojus teisėkūros, teisės aiškinimo ir taikymo klausimais medicinos priemonių, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, pacientų teisių priežiūros ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros srityse bei kitais teisiniais klausimais;

2.6. VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose;

2.7. VASPVT direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir teisėsaugos institucijose, rengia atsiliepimus į skundus, ieškinius bei kitus procesinius dokumentus jam priskirtose bylose, atsako už tinkamą visų procesinių veiksmų šiose bylose atlikimą;

2.8. skyriaus vedėjo pavedimu padeda jam organizuoti skyriaus veiklą;

2.9. skyriaus vedėjo pavedimu vykdo atsakingų skyrių parengtų išvadų, siūlymų bei kitų dokumentų, susijusių su pacientų teisių priežiūra ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, teisinį vertinimą, kontroliuoja šioje srityje priimamų sprendimų teisinį pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teisės aktų ir (ar) dokumentų rengimo reikalavimams bei užtikrina operatyvų kylančių teisinių problemų sprendimą;

2.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusius teisinius klausimus;

2.11. nuolat seka teisės aktų kaitą jam priskirtose srityse, operatyviai informuoja skyriaus vedėją apie aktualius teisės aktų pakeitimus;

2.12. seka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (toliau - EPP) VASPVT priskirtą informaciją, informuoja apie ją skyriaus vedėją, vykdo kitas su EPP susijusias funkcijas;

2.13. pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės;

2.14. dalyvauja užtikrinant tinkamą VASPVT administracinių nusižengimų teisenos vykdymą: padeda VASPVT valstybės tarnautojams pildyti administracinių nusižengimų protokolus, konsultuoja dėl jų pildymo, suveda į administracinių nusižengimų registrą (toliau – ANR) visus VASPVT nutarimus administracinių nusižengimų bylose, teismų sprendimus, susijusius su VASPVT administracinių nusižengimų protokolais, kitus su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu susijusius, į ANR privalomus suvesti dokumentus, vykdo kitus su ANR susijusius darbus;

2.15. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia vidaus teisės aktus VASPVT veiklos klausimais;

2.16. rengia sutartis su medicinos specialistais – konsultantais pagal atsakingų skyrių poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinių tikrinimų metu; skyriaus vedėjo pavedimu rengia kitas su VASPVT veikla susijusias sutartis;

2.17. vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su nustatytais skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Parengti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos neplaninių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimų ir galimai neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo bei  Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo pakeitimo projektus.

2. Vertinti ir vizuoti Pacientų teisių skyriaus ir Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus parengtas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimo ataskaitų projektus.

3. Užtikrinti, kad Tarnybos struktūrinių padalinių parengti dokumentai medicinos priemonių (prietaisų), sveikatos priežiūros technologijų bei kitais direktoriaus, skyriaus vedėjo pavestais klausimais atitiktų teisėkūros bei kitų teisės aktų reikalavimus.

4. dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 591, 592, 593, 594, 595, 596 ir 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo,   Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 24straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 24straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 įgyvendinamuosius poįstatyminius teisės aktų projektus.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int