Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1.  Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus, gyventojų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką.
3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir apskaitos srityje.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
8. Sugebėti dirbti komandoje bei mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Organizuoja VASPVT klientų priėmimą ir konsultavimą, pagal kompetenciją teikia informaciją telefonu, nukreipia telefoninius skambučius atsakingiems VASPVT darbuotojams.
10. Registruoja įsakymus VASPVT veiklos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimais.
11. Registruoja sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimo ataskaitas.
12.  Registruoja visus vidaus dokumentus, išskyrus elektroninius dokumentus, kelionės lapus ir supaprastintų pirkimų pažymas. 
13. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja asmens sveikatos priežiūros specialistų ir įstaigų vertinimo pažymas, išskyrus elektronines, ir apjungia jas su byloje esančiais gaunamaisiais dokumentais.
14. Registruoja ir skenuoja visus siunčiamuosius dokumentus, išskyrus finansų, personalo, viešųjų pirkimų, teisės aktų projektų rengimo klausimais bei siunčiamus Sveikatos apsaugos ministerijai, teismams ir teisėsaugos institucijoms.
15. Ruošia korespondenciją siuntimui paštu.
16. Vykdo VASPVT siunčiamųjų dokumentų atitikties kontrolę dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimams.
17. Daugina ir tvirtina VASPVT siunčiamų ir kitų dokumentų kopijas.
18. Tinkamai formuoja pagal VASPVT dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir atsako už jų perdavimą į archyvą.
19. Pagal kompetenciją konsultuoja kitus VASPVT darbuotojus.
20. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
21. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti tinkamą VASPVT interesantų priėmimą ir konsultavimą pagal kompetenciją.
2. Registruoti ir skenuoti DVS „Kontoroje“ siunčiamuosius, vidaus dokumentus ir teisės aktus.
3. Kopijuoti bylas, tvirtinti dokumentų kopijas teismams ir Administracinių ginčų komisijai.
4. Vykdyti tinkamą VASPVT korespondencijos paruošimą išsiuntimui paštu.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int