Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

 

I FUNKCIJOS

 

                                          

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės reglamentavimu.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba, taip pat Tarnybos metinį veiklos planą.

12. Organizuoja visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės planinę ir neplaninę valstybinę priežiūrą, siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams, bei neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos užkardymą.

13. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones bei formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis.

14. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – medicina (arba);

arba:

16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.4. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

16.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūrą.

2. Užtikrinti rekomendacijų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams teikimą paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti.

3.Pagal kompetenciją organizuoti tinkamą planinių konsoliduotų tikrinimų atlikimą.

4. Vykdyti Akreditavimo tarnybos metinį planą.

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int