Pacientų teisių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus, VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.
3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, slaugos arba farmacijos krypties).
4. Turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros srityje.
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir analizuojant dokumentus.
7. Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.
8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

9. Vykdo darbus, susijusius su pacientų teisių priežiūra, pacientų bei jų atstovų skundų, prašymų, pareiškimų nagrinėjimu.
10. VASPVT direktoriaus nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl kreipimosi į medicinos specialistus – konsultantus dėl klinikinių atvejų vertinimo, siekiant pacientų teisių priežiūros bei su tuo susijusios asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros išvadų pagrįstumo. Gavus medicinos specialisto – konsultanto atliktas išvadas, pateikia VASPVT struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, atsakingam už paslaugų apmokėjimą, reikalingą informaciją dėl apmokėjimo medicinos specialistui – konsultantui už paslaugas.
11. Renka, sistemina ir laiku suveda duomenis apie atliktą pacientų teisių priežiūrą į duomenų bazę.
12. Teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pacientų saugai gerinti bei pacientų teisėms užtikrinti.
13. Pagal kompetenciją rengia fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.
14. Renka, sistemina duomenis ir rengia ataskaitas, pranešimus, siūlymus ir kitą aktualią informaciją visuomenei dėl pacientų saugos, pacientų teisių užtikrinimo bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės, kiek tai susiję su pacientų teisių priežiūra.
15. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
16. Dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose pacientų teisių ir saugos klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
17. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, organizacijomis, institucijomis.
18. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
19. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekti įvykdyti 2020 m. Pacientų teisių priežiūros skyriaus veiklos planą.

2. Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų saugą.

3. Savalaikiai atlikti patikrinimus.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int