Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą, asmens duomenų teikimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.

2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.

3. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.

4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo dokumentų valdymo ir apskaitos srityje.

5. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema.

8. Sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Priima, sutikrina,  registruoja ir skenuoja  su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimu, licencijų sąlygų laikymusi ir spaudo numerio išdavimu, susijusius dokumentus, formuoja dokumentų bylas, perduoda jas Specialistų licencijavimo skyriui.

10. Priima, sutikrina, registruoja ir skenuoja su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamųjų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimu susijusius dokumentus ir perduoda juos Specialistų licencijavimo skyriui.

11. Priima, sutikrina, registruoja ir skenuoja su sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos bei ją įrodančių dokumentų atitikties Direktyvos 2005/36/EB reikalavimams ir geros praktikos patvirtinimo pažymų išdavimu susijusius dokumentus ir perduoda juos Specialistų licencijavimo skyriui.

12. Priima, sutikrina, registruoja ir skenuoja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, asmens  sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimu susijusius dokumentus, formuoja bylas ir perduoda jas Įstaigų vertinimo skyriui.

13. Pagal kompetenciją teikia interesantams telefonu ir atvykus į VASPVT informaciją licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi, dokumentų pateikimo, naudojantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG) ir Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (SPĮLIS) elektroninėmis paslaugomis, ir kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais.

14. Registruoja ir skenuoja asmenų, atsakingų už medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) pateikimo į rinką, paraiškas, pranešimus apie medicinos priemonių klinikinius tyrimus, fizinių ir juridinių asmenų paraiškas dėl pažymėjimo atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, pranešimus apie pateiktas naudoti IIa, Iib ir III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamas medicinos priemones, prašymus išduoti laisvos prekybos pažymėjimus ir kitus su medicinos priemonėmis susijusius dokumentus ir perduoda juos Medicinos priemonių priežiūros skyriui.

15. Registruoja ir skenuoja siunčiamus dokumentus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijų sustabdymo, panaikinimo ir atsisakymo išduoti klausimais.

16. Priima, registruoja ir skenuoja VASPVT vykdomų planinių ir neplaninių patikrinimų aktus ir kitus susijusius dokumentus, perduoda juos skyriams pagal kompetenciją.  

17. Priima ir registruoja įgaliojimus dėl dokumentų pateikimo ir jų išdavimo.

18. Pagal kompetenciją rengia atsakymų į paklausimus projektus.

19. Teikia siūlymus dėl dokumentų, priskirtų pagal kompetenciją, valdymo ir apskaitos tobulinimo.

20. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.

21. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų licencijavimo klausimais priimti,  registruoti, skenuoti dokumentus DVS „Kontora“ ir perduoti Įstaigų vertinimo ir Specialistų licencijavimo  skyriams.
2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir įstaigų licencijavimo klausimais priimti, registruoti ir skenuoti dokumentus  DVS „Kontora“ ir perduoti Įstaigų vertinimo ir Specialistų licencijavimo  skyriams.

3. Užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir pažymų apie gerą praktiką  ir profesinės kvalifikacijos bei ją įrodančių dokumentų atitiktį direktyvai 2005/36/EB išdavimo klausimais priimti, skenuoti dokumentus DVS „Kontora“ ir perduoti Specialistų licencijavimo skyriui
4. Vykdyti tinkamą interesantų konsultavimą telefonu ir atvykus į VASPVT dokumentų  licencijavimo ir licencijų sąlygų laikymosi priežiūros pateikimo klausimais  ir naudojimosi VASPVT teikiamų elektroninių paslaugų klausimais.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int