Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų rengimo  bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti taikyti praktikoje;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų archyvinio darbo patirtį;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.6.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.8. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo klausimais.
3. Konsultuoja VASPVT darbuotojus dokumentų apskaitos klausimais.
4. Rengia ir derina su VASPVT skyriais ir kitomis kompetentingomis institucijomis kasmetinį VASPVT dokumentacijos plano projektą, dokumentacijos plano papildymų sąrašo projektą, dokumentų registrų sąrašo projektą, rengia bylų suvestines, parengtą kasmetinį dokumentacijos plano projektą, dokumentacijos plano papildymų sąrašo projektą derina su Valstybės naujuoju archyvu, prižiūri sudaromų dokumentacijos plane nurodytų bylų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
5. Organizuoja VASPVT dokumentų (bylų) perdavimą į archyvą, priima ir užregistruoja perduodamų nuolatinio, ilgalaikio ir laikino saugojimo VASPVT dokumentų bylas, veda jų apskaitą, kaupia ir saugo laikino saugojimo dokumentų naikinimo aktus, nuolatinio ir ilgalaikio saugojimo sugadintų, dingusių ir sunaikinimo dokumentų aktus.
6. Bendradarbiauja su kitomis valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, sprendžiant dokumentų tvarkymo, saugojimo ir apskaitos, dokumentacijos plano rengimo ir derinimo klausimus.
7. VASPVT direktoriaus pavedimu vykdo dokumentų eksperto funkcijas, dalyvauja dokumentų ekspertų komisijos posėdžiuose, rengia posėdžių protokolus, teikia komisijai medžiagą, dokumentų projektus ir pasiūlymus.
8. Tvarko archyvui perduotas, bet dar neužbaigtas ir periodiškai pildomas  asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo dokumentų bylas.
9. Pagal Specialistų licencijavimo skyriaus užsakymą atrenka licencijavimo dokumentų bylas licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai.
10. Pagal Specialistų licencijavimo skyriaus užsakymą atrenka licencijavimo dokumentų bylas tų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, kurių licencijų galiojimas stabdytinas, atnaujintinas ar naikintinas.
11. Pagal Įstaigų vertinimo skyriaus užsakymą atrenka licencijavimo dokumentų bylas licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, licencijų tikslinimui, stabdymui, atnaujinimui ar naikinimui.
12. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
13. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Parengti 3 VASPVT bylų apyrašų tęsinius.

2. Parengti 2020 m. dokumentacijos plano papildymų sąrašą.

3. Parengti 2021 m. dokumentacijos planą.

4. Parengti 2 naikinti atrinktų bylų aktus .

5. Parengti ir pateikti į Elektroninio archyvo informacinę sistemą pagal 2019 m. dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą bylų sudarymo suvestinius duomenis.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int