Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus patarėja

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus, gyventojų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, teisės, ekonomikos arba komunikacijos ir informacijos krypties);
1.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir apskaitos srityje;
1.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo A1 lygiu;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias vykdant pavestas funkcijas;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
1.9. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Padeda Skyriaus vedėjui formuoti VASPVT dokumentų valdymo ir apskaitos politiką.
3. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl dokumentų valdymo ir apskaitos tobulinimo.
4. Padeda organizuoti ir koordinuoti dokumentų valdymą ir apskaitą.
5. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dokumentų valdymo ir apskaitos klausimais.
6. Užtikrina, kad VASPVT siunčiamų bei gaunamų dokumentų apskaita atitiktų dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.
7. Pagal kompetenciją konsultuoja VASPVT darbuotojus dokumentų rengimo ir apskaitos klausimais, teikia informaciją interesantams telefonu.
8. VASPVT direktoriaus pavedimu, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
9. Esant poreikiui, Skyriaus vedėjo pavedimu užtikrina gautų ir siunčiamų dokumentų finansų, personalo, viešųjų pirkimų, teisės aktų projektų rengimo klausimais, iš Sveikatos apsaugos ministerijos, teismų ir teisėsaugos institucijų gautų ir šioms institucijoms adresuotų siunčiamų dokumentų, visų elektroninių VASPVT vidaus dokumentų bei kitų pagal VASPVT dokumentacijos planą priskirtų dokumentų registravimą.
10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
11. Pavaduoja Skyriaus vedėją, išskyrus Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG) ir Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (SPĮLIS) administravimo klausimais, taip pat pavaduoja dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ administratorių, kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, komandiruotės ar atostogų metu.
12. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1.  Dalyvauti organizuojant ir koordinuojant VASPVT vidaus, gaunamųjų, siunčiamųjų dokumentų, teisės aktų registravimą, skenavimą, rezoliucijų suvedimą.

2. Vykdyti VASPVT vidaus, gaunamųjų, siunčiamųjų dokumentų registravimą, skenavimą ir rezoliucijų suvedimą į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ finansų, personalo, viešųjų pirkimų, teismų ir teisėsaugos institucijų, teisės aktų projektų rengimo klausimais.

3. Tvarkyti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį gaunamus duomenis apie sumokėtas valstybės rinkliavas.

4. Teikti VASPVT direktoriaus įsakymus su nuoroda  „skelbti Teisės aktų registre“ Teisės aktų registro  (toliau – TAR) tvarkytojui skelbti TAR.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int