Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas ūkio reikalams

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, darbuotojų saugos ir sveikatos, turto valdymo ir apskaitos reikalavimus, kelių eismo saugumą, kelių eismo taisykles, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus, VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.
3. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį materialiųjų išteklių valdymo ir kontrolės srityje.
5. Turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį (B kategorija) ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų vairuotojo darbo patirtį.
6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Excel, interneto naršyklėmis.
7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
9. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

10. Užtikrina racionalų elektros, vandens, šilumos, ryšio priemonių naudojimą, VASPVT užimamų patalpų, teritorijos, inžinerinių komunikacijų priežiūrą ir tinkamą eksploatavimą.
11. Avarijų ir įrangos (aparatūros) gedimų, įvykusių VASPVT naudojamose patalpose, atvejais, organizuoja avarijų likvidavimo ir jų padarinių bei įrangos (aparatūros) gedimų šalinimo darbus.
12. Kontroliuoja VASPVT naudojamų patalpų ir teritorijos švarą bei tvarką.
13. Vykdo VASPVT darbuotojų aprūpinimą darbo, transporto ir kitomis darbui būtinomis priemonėmis: renka iš VASPVT direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir struktūrinių padalinių vedėjų informaciją apie poreikį dėl aprūpinimo darbo, transporto ir kitomis darbui būtinomis priemonėmis, sistemina gautus duomenis, organizuoja reikalingų priemonių įsigijimą ir VASPVT darbuotojų aprūpinimą tomis priemonėmis.
14. Įgyvendina teisės aktų, reglamentuojančių priešgaisrinę apsaugą, darbo ir civilinę saugą reikalavimus: supažindina VASPVT darbuotojus su atitinkamomis saugos instrukcijomis, inicijuoja reikiamų priemonių įsigijimą, VASPVT teisės aktų ir kitų norminių dokumentų šioje srityje rengimą, atlieka kitus reikalingus darbus.
15. Vykdo asmens, materialiai atsakingo už perduotą VASPVT turtą, funkcijas.
16. Vykdo VASPVT naudojamose patalpose esančios apsauginės signalizacijos įjungimo/ išjungimo kontrolę.
17. Užtikrina VASPVT tarnybinių lengvųjų automobilių priežiūrą, tinkamą  ir racionalų eksploatavimą bei kontroliuoja, kaip vykdoma VASPVT tarnybinių lengvųjų automobilių techninė priežiūra.
18. Vykdo asmens, atsakingo už VASPVT direktoriaus įsakymu priskirtus tarnybinius lengvuosius automobilius, funkcijas.
19. VASPVT direktoriaus nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.
20. VASPVT direktoriaus pavedimu organizuoja VASPVT naudojamų patalpų einamąjį remontą.
21. Esant poreikiui, vairuoja tarnybinius lengvuosius automobilius, vežant jais VASPVT darbuotojus tarnybinėms funkcijoms atlikti. 
22. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja jų nebuvimo darbe metu.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus ir Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Kontroliuoti VASPVT naudojamų patalpų švarą, užtikrinti pastatų, teritorijos inžinerinių komunikacijų, tinkamą eksploatavimą.
2. Vykdyti nuolatinę VASPVT tarnybinių lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir saugojimo kontrolę.
3. Užtikrinti tinkamą VASPVT darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis.
4. Tinkamai vykdyti materialiai atsakingo asmens funkcijas
5. Įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių priešgaisrinę apsaugą, darbo ir civilinę saugą reikalavimus.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int