Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

7. Vertina dokumentus, pateiktus medicinos priemonių registracijai, registruoja teikiamas Lietuvos rinkai medicinos priemones, vertina asmenų prašymus išduoti laisvos prekybos pažymėjimus, rengia sprendimų projektus dėl laisvos prekybos pažymėjimų medicinos priemonių gamintojams, procedūrinius rinkinius ir (arba) sistemas surenkantiems ir (arba) sterilizuojantiems asmenims, turintiems buveinę Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

8. Vertina asmenų, norinčių atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, paraiškas, rengia sprendimų išduoti Medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo pažymėjimų projektus.

9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą ir tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.

10. Imasi visų reikalingų priemonių apriboti, uždrausti arba pašalinti nesaugias medicinos priemones iš LR rinkos, LR administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

11. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose medicinos priemonių klausimais.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

13.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

13.4. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

13.5. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

arba:

13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirtis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – anglų;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių parengti Akrediatvimo tarnybos direktoriaus 2003-12-23 įsakymo Nr. T1-159 „Dėl teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ keitimo projektą.

2. Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių parengti Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. T1-97 „Dėl Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimo medicinos priemonėms (prietaisams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ keitimo projektą.

3. Atsižvelgiant į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, informuoti Lietuvos medicinos priemonių rinkos subjektus dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimo.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int