Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėja

 

I FUNKCIJOS

 

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Dalyvauja teikiant administracines paslaugas medicinos priemonių srityje ir dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su medicinos priemonių atitikties vertinimu.

11. Organizuoja, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktus medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje, projektus bei kitų teisės aktų, susijusių su medicinos priemonėmis, projektus.

12. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba, bei Tarnybos metinį veiklos planą.

13. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas medicinos priemonių klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms, teikia siūlymus.

14. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

16.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

16.4. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

16.5. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirtis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

16.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

17.1. kalba – prancūzų arba vokiečių arba anglų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vadovaujantis parengtu nacionalinių priemonių, reikalingų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, planu parengti šiame plane nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimų projektus.

2. Organizuoti ir kontroliuoti planinius medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektų tikrinimus pagal patvirtintą Akreditavimo tarnybos 2020 metų planą.

3. Atsižvelgiant į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, organizuoti Lietuvos medicinos priemonių rinkos subjektų (gamintojų, importuotojų, platintojų, naudotojų)  informavimą dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimo.

4. Atsižvelgiant  į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, organizuoti ir kontroliuoti Akrediatvimo tarnybos internetinėje svetainėje teikiamos informacijos atnaujinimą.

5. Parengti rizikos vertinimo ir valdymo metodikos (sistemos) dalį, skirtą ūkio subjektų rizikos vertinimo kriterijams skaičiuoti, susijusią su medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektais.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int