Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

9. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kt. medžiagą, susijusią su sveikatos priežiūros specialistų turimų licencijų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

10. Dalyvauja medicinos normas rengiančių darbo grupių veikloje, vykdo šių darbo grupių sekretoriato funkcijas, derina medicinos normų projektus ir suteikia joms žymenis, vertina medicinos normų rengimo, keitimo ar panaikinimo poreikį, rengia medicinos normų rengimo planus, tvarko Tarnybos interneto svetainės dalį, susijusią su medicinos normų rengimu ir įteisinimu.

11. Vertina gauto reikalavimo patikrinti sveikatos priežiūros specialisto profesinę kompetenciją ir kartu pateiktų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, organizuoja Sveikatos priežiūros specialisto profesinės kompetencijos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, organizuoja Komisijos posėdžius ir vykdo sekretoriaus funkcijas.

12. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

13. Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (LICREG), rengia vertinimo pažymas, teikia siūlymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus, informacinius pranešimus ir kt.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – medicina (arba);

15.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

15.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais organizuoti darbo grupių 2020 metų Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo plane numatytų Lietuvos medicinos normų projektams parengti sudarymą, organizuoti darbo grupių posėdžius, vykdyti darbo grupės vadovo funkcijas, pagal kompetenciją organizuoti medicinos normų projektų rengimą ir pateikimą tvirtinimui.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertinti paraiškas ir patvirtinamuosius dokumentus asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijai gauti.

 3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti  licencijuojamus asmens sveikatos priežiūros specialistus.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int