Vyresnysis patarėjas finansams

 

I FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.

3. Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

4. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

5. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

6. Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

7. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

8. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

10. Nustatytais terminais ir tvarka teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) Tarnybos apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus ir informaciją, kontroliuoja, ar NBFC dokumentų buhalterinės apskaitos klausimais projektai parengti ir įforminti tinkamai.

11. Rengia Tarnybos išlaidų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais pagal Tarnybos vykdomas programas, užtikrina finansinių–Å«kinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšÅ³ tinkamą panaudojimą, vykdo išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, remiantis pateiktais dokumentais tiek, kiek šios funkcijos nevykdo NBFC.

12. Skaičiuoja ir tikslina valstybės rinkliavų dydžius už Tarnybos teikiamas paslaugas, derina sumokėtas rinkliavų bendras ketvirtines sumas su Valstybine mokesčių inspekcija.

13. Pateikia Tarnybos inventorizacijos komisijai reikiamą informaciją metinei inventorizacijai atlikti, parengia ir teikia reikalingą informaciją ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo komisijai; teikia informaciją VÄ® Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS), teikia duomenis į Veiklos valdymo ir stebėsenos sistemą.

14. Dalyvauja rengiant strateginio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba, taip pat dalyvauja rengiant  Tarnybos metinį veiklos planą.

15. Prieš teikiant Tarnybos direktoriui pasirašyti, tikrina ir vizuoja pirminius apskaitos dokumentus, žiniarašÄius, pažymas, sąskaitas, ataskaitas, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitus dokumentus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

18.1. kalba – anglų arba prancÅ«zų arba vokiečių;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Parengti 2019 metų valstybės biudžeto programų sąmatas su skaičiavimais ir pateikti SAM iki 2019 metų vasario 1d.

2. Teikti finansinius duomenis į veiklos valdymo ir stebėsenos sistemą, ketvirčiui pasibaigus, iki sekančio mėnesio 25 d. Kas ketvirtį.

3. Pateikti Å«kinę - statistinę informaciją VÄ® Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS) iki 2019 metų kovo 1 d.

4. Stebėti programų sąmatų vykdymą ir teikti informaciją VASPVT direktoriui. 

5. Teikti siÅ«lymus VASPVT direktoriui dėl lėšÅ³ perskirstymo ir panaudojimo.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-11-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int