Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 

I FUNKCIJOS

 

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių dokumentų rengimą, dalyvauja juos rengiant.

11. Dalyvauja komisijų, komitetų, pasitarimų, darbo grupių veikloje, atstovauja Tarnybą teismuose.

12. Pagal kompetenciją užtikrina Tarnybos vykdomų viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą.

13. Organizuoja korupcijos prevencijos programų, jų įgyvendinimo priemonių parengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime.

14. Tarnybos direktoriaus pavedimu vykdo asmens, atsakingo už Tarnybos atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslo ir uždavinių pasiekimo užtikrinimą, funkcijas.

15. Padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalą, organizuoja ir kontroliuoja personalo valdymą bei ūkio ir bendrųjų reikalų valdymą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – teisė (arba);

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

28.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo,  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymais nustatytą odontologų ir odontologinių priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo funkcijos perėmimą VASPVT.

2. Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį ES reglamento medicinos priemonių (prietaisų) nuostatų suderinimą ir perkėlimą į nacionalinę teisę, koordinuoti darbus rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 591, 592, 593, 594, 595, 596 ir 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo,   Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 241 straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 įgyvendinamuosius poįstatyminius teisės aktų projektus

3. Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 ,,Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos” patvirtintu ir nuo 2020 m. sausio 1 d. nauja redakcija išdėstytu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu VASPVT-ai pavestų funkcijų vykdymą.

4. Užtikrinti visišką Ūkio ministerijos rekomendacijų (2018-12-13 raštas Nr. (39.1-36)-3-5105) ūkio subjektų priežiūros vykdymo srityje įgyvendinimą

5. Užtikrinti naujos VASPVT korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo plano parengimą.

 

Informacija atnaujinta 2020-11-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int