Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

9. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

10. Rengia skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, juos atnaujina, suveda informaciją į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS).

11. Vykdo Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro interneto svetainės priežiūros darbus: užtikrina reikalingos informacijos skelbimą lietuvių ir anglų kalbomis, vykdo atsakingų darbuotojų parengtos informacijos techninį koregavimą bei šios informacijos įkėlimą laiku.

12. Vykdo Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (SPĮLIS), Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, informacinės sistemos (TechnoMedtas) duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas, Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRIS) įgalioto koordinatoriaus funkcijas, įgyvendinant 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – medicina (arba);

14.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

14.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

14.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

14.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

15.1. kalba – anglų;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Dalyvauti planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose vykstant į vietą ir atlikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties vertinimą teisės aktų reikalavimams, surašant patikrinimo ataskaitas ar vertinimo pažymas, raštu informuoti įstaigas apie nustatytus trūkumus, vertinti trūkumų pašalinimą įrodančius dokumentus.

2. Vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu planu atlikti licencijos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, vertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teiktus dokumentus, surašyti patikrinimo pažymas teisės aktų nustatytais terminais. Teikti siūlymus dėl licencijos ar jos dalies patikslinimo, stabdymo ar panaikinimo.

3. Parengti raštus įstaigoms ir/ar kitiems skyriams dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūros, nurodant trūkumus ir trūkumų pašalinimo terminą.

4. Pagal poreikį Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidros“ posistemėje „METAS“ skelbti sprendimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu per 2010 m. spalio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-894 nustatytą terminą. Užtikrinti, kad svetainėse www.lncp.lt, www.lietuva.gov.lt, webgate.ec.europa.eu/imi-net/ būtų skelbiama VASPVT nurodyta skelbti informacija lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int