Duomenų ir dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės ir IRT plėtrą, duomenų apsaugos, kibernetinio saugumo principus bei jų užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti šiuolaikines IRT, jų panaudojimą bei plėtrą;
1.3. išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslo studijų srities informatikos inžinerijos krypties);
1.5. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų informacinių technologijų srityje;
1.6. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo (A2) lygiu;
1.8. mokėti dirbti MS Office ir kitomis, VASPVT darbui reikalingomis kompiuterinėmis biuro programomis bei interneto naršyklėmis;
1.9. mokėti administruoti lokalų kompiuterių tinklą, MS Windows domeną, MS Windows bei MS Windows Server darbo vietas, išmanyti bendrus dokumentų valdymo sistemos principus;
1.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.11. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Siekiant užtikrinti tinkamą VASPVT veiklą informacinių technologijų srityje, rengia ir įgyvendina VASPVT reikmėms pritaikytų kompiuterinių programų projektus, dalyvauja IRT plėtros projektuose: priemonių ir kitų dokumentų rengime.
3. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.
4. Padeda Skyriaus vedėjui įvertinti kompiuterinės, programinės bei komunikacijų įrangos poreikį, planuoti kompiuterinės, programinės bei komunikacijų įrangos įsigijimą, atnaujinimą bei užtikrinti racionalų naudojimą.
5. Vykdo kompiuterinės, programinės bei komunikacijų įrangos priežiūrą, užtikrina sklandų lokalaus kompiuterių tinklo darbą, reaguoja į naudotojų prašymus, susijusius su kompiuterinės bei programinės įrangos incidentais.
6. Bendradarbiaujant su serverius aptarnaujančia įmone, vykdo VASPVT serverių priežiūrą,  užtikrina juose veikiančių sistemų darbą, reaguoja į serverių sutrikimus, užtikrina funkcionuojančių elektroninių paslaugų, susijusių su sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu, prieinamumą.
7. Siekiant užtikrinti VASPVT elektroninių duomenų saugą, teikia pasiūlymus dėl duomenų saugos užtikrinimo VASPVT kompiuterių tinkle ir kibernetinio saugumo organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimo.
8. Konsultuoja VASPVT darbuotojus informacinių technologijų, darbo kompiuteriais klausimais, siekiant spręsti su šia sritimi iškilusias problemas.
9. Siekiant užtikrinti tinkamą VASPVT interneto svetainės funkcionavimą ir tinkamą informacijos pateikimą, vykdo VASPVT interneto svetainės duomenų įkėlimą bei jos koregavimą.
10. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
11. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis.
12. VASPVT direktoriaus nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
14. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti VASPVT interneto svetainės funkcionavimo priežiūrą, per VASPVT direktoriaus įsakyme nustatytą terminą patalpinti informaciją VASPVT interneto svetainėje (I-IV ketv.).

2. Vykdyti kompiuterinės, programinės ir komunikacijų įrangos priežiūrą, užtikrinti sklandų lokalaus kompiuterių tinklo darbą, reaguoti į naudotojų prašymus, susijusius su kompiuterinės, programinės ir komunikacijų įrangos incidentais (I-IV ketv.)..

3. Bendradarbiaujant su serverius aptarnaujančia įmone, vykdyti VASPVT serverių priežiūrą,  užtikrinti juose veikiančių sistemų darbą, reaguoti į serverių sutrikimus, užtikrinti, funkcionuojančių elektroninių paslaugų, susijusių su sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu, prieinamumą.

4. Vykdyti einamąją ir paskeniąją kompiuterinės ir ryšių įrangos finansų kontrolę.

5. Siekiant užtikrinti Ūkio ministerijos rekomendacijų (2018-12-13 raštas Nr. (39.1-36)-3-5105) ūkio subjektų priežiūros valdymo srityje įgyvendinimą, dalyvauti vykdant VASPVT telefonu teikiamų  konsultacijų įrašų valdymą ir analizę.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int