Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius bei viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, taip pat išmanyti VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2.  žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties);
1.4.  turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų sveikatos priežiūros administravimo srityje;
1.5.  mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
1.6.  mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygiu;
1.7.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.8.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
1.10. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.
3. Rengia dokumentų vertinimo pažymas ir raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie nustatytus trūkumus, nurodant terminą trūkumams pašalinti, kaip tai reglamentuota teisės aktų reikalavimuose.
4. Teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo.
5. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo ir teikia juos VASPVT direktoriui pasirašyti.
6. Konsultuoja interesantus asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų išdavimo, dokumentų pateikimo, vertinimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją.
7. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, VASPVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens  sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir jų veiklos vertinimo reglamentavimu projektus, teikia siūlymus.
8. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis įstaigomis bei institucijomis.
9. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus.
10. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimui pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo organizavimo.
11. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
12. Pavaduoja Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
13. Dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konferencijose asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo klausimais, dalyvauja juos organizuojant.
14. VASPVT direktoriaus pavedimu ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose.
15. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui pavestomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2020 metus vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais įvertinti juridinių asmenų pateiktus prašymus ir privalomus dokumentus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo ir patikslinimo, parengiant dokumentų vertinimo pažymas ir jas derinant su skyriaus vedėju ir registruojant duomenų bazėje, kontoroje.

2. Per 2020 metus vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais parengti raštus įstaigoms, informuojant jas apie nustatytus trūkumus, priimtus sprendimus, juos suderinti su skyriaus vedėja, registruoti duomenų bazėje

3. Konsultuoti klientus telefonu ar vietoje dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int