Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir jų veiklos vertinimo reglamentavimu bei akreditavimu, projektus, teikia siūlymus.

11. Dalyvauja formuojant nacionalinę kokybės politiką, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis, bei rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

12. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba, taip pat Tarnybos metinį veiklos planą.

13. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – medicina (arba);

15.3. studijų kryptis – odontologija (arba);

15.4. studijų kryptis – farmacija (arba);

15.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – anglų arba rusų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Pagal kompetenciją organizuoti gautų prašymų iš įstaigų/įmonių dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos ir/ar visuomenės sveikatos licencijos išdavimo, patikslinimo vertinimus, vykdant terminų kontrolę ir sprendimų  priėmimą teisės aktų nustatyta tvarka, terminu. 

2. Organizuoti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir/ar planinius/neplaninius tikrinimų atlikimą, vizuoti dokumentus (ataskaitas, pažymas), bei priimti sprendimus dėl paslaugų atitikties teisės aktų reikalavimams, vykdant dokumentų rengimo terminų kontrolę.

3. Pagal kompetenciją teikti siūlymus ir parengti  teisės aktų, reglamentuojančių šeimos medicinos paslaugos akreditavimo peržiūrėjimą, pakeitimą, procedūros tobulinimą.

4. Vykdyti odontologinių paslaugų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų perėmimo prosecą, teikiant siūlymus dėl teisės aktų susijusių su odontologinių paslaugų reglamentavimu parengimu.

5. Organizuoti ir vykdyti informacijos pateikimą klientams, interesantams apie asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, išduotas licencijas, atliktus tikrinimus.  

6. Dalyvauti ir vykdyti pagal kompetenciją Akredavimo tarnybos metinį planą.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int