Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius darbo santykius, įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų sąlygų laikymosi priežiūros reikalavimus, duomenų bazių tvarkymą ir funkcionavimą, registruojamų objektų registravimo tvarką, asmens duomenų apsaugą, asmens duomenų teikimą, taip pat Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus įstaigos veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.
3. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir apskaitos, informacinių duomenų bazių tvarkymo srityje.
5. Mokėti registruoti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.
6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis duomenų bazėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis.
8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Suveda duomenų bazėje gautų dokumentų duomenis (leidimų – higienos pasų, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimų kopijas ir kt.).
10. Kaupia informaciją duomenų bazėje dėl civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimų galiojimo terminų, leidimų – higienos pasuose nurodytos veiklos rūšies, galiojimo terminų bei kitų duomenų, nurodytų dokumentuose, vykdo jų vertinimą ir stebėseną, atsako už laiku suvestą gautą informaciją duomenų bazėje.
11. Vykdo gautų dokumentų perdavimą archyvui bei užsako ir grąžina asmens sveikatos priežiūros įstaigų bylas, kai yra vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūra.
12. Pagal poreikį suveda ir tvarko duomenis į METAS, SPĮLIS, LIS apie asmens sveikatos priežiūros įstaigoms išduotas licencijas, patikslintas licencijas, pakeistus licencijų rekvizitus, sustabdytą licencijų galiojimą, panaikintą licencijų galiojimo sustabdymą, panaikintą licencijų galiojimą.
13. Pagal kompetenciją rengia fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.
14. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos įstaigomis bei institucijomis civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimų, leidimų – higienos pasų ir kitais dokumentų klausimais.
15. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.
16. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su Skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Registruoti  duomenų bazėje visą gaunamą informaciją iš įstaigų/įmonių apie naujai išduotus, atnaujintus leidimus-higienos pasus ir kitus dokumentus. 2020 metų pabaigoje registruoti gautą informaciją iš pateiktų įstaigų/įmonių Tvarkos aprašo lentelių, apie draudiminius, nedraudiminius įvykius, priimtus teismo sprendimus, pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos priimtus sprendimus. Atlikti šių duomenų analizę.

2. Suvesti informaciją ,,METAS“ sistemoje, Licencijų informacinėje sistemoje apie įstaigų/įmonių Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimą, rekvizitų keitimą, tikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų (ar jų dalies) galiojimo panaikinimą.

3. Pagal poreikį ,,METAS“ sistemoje skelbti sprendimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu, apie: asmens sveikatos priežiūros specialistams išduotas licencijas, pakeistus licencijų rekvizitus, sustabdytus licencijų galiojimus, panaikintus licencijų galiojimo sustabdymus, panaikintus licencijų galiojimus, atliktą licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą bei informaciją apie asmens sveikatos priežiūros specialistams suteiktus spaudo numerius.

4. Užregistruoti ,,SPĮLIS“ sistemoje informaciją apie naujas įstaigų/įmonių bylas ir kitą reikiamą informaciją pagal poreikį.

5. Pagal poreikį užsakyti bylas iš Archyvo, užvesti naujai gautas įstaigų/įmonių bylas, tvarkyti (užvesti papildomas) jau esamas bylas. Naujai registruotų įstaigų/įmonių bylas priduoti į archyvą.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int