Licencijos išdavimas

 

       Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) išduodamos visuomenės sveikatos priežiūros licencijos.

 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje patvirtintos  veiklos rūšys:

1) privalomasis pirmosios pagalbos mokymas;

2) privalomasis higienos įgūdžių mokymas;

3) privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;

4) visuomenės sveikatos saugos ekspertizė;

5) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

6) kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija). Naudojamų  biocidų sąrašas skelbiamas   https://biocidai.nvsc.lt/

 

Dokumentai, reikalingi licencijai gauti:

 

  1. Užpildyta nustatytos formos deklaraciją (Taisyklių 1 priedas) (pateikiant Taisyklėse nurodytus dokumentus iš karto arba per 15 d., gavus visuomenės sveikatos priežiūros licenciją).
  2. Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą dokumento kopiją.

 

Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), tiesiogiai, per Sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą (toliau – SPĮLIS).  Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Gavus visuomenės sveikatos priežiūros licenciją per 15 d.  Juridinis asmuo pateikia dokumentus (jei jų nepateikė kartu su deklaracija): 

  1. Juridinio asmens, steigimo dokumentą (-us),
  2. darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ų) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašą,
  3. darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ų) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus,
  4. turimų priemonių ir įrangos sąrašą. 

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija.

2. Licencija išduodama elektronine forma, jos duomenys fiksuojami ir skelbiami Akreditavimo tarnybos svetainėje https://www.vaspvt.gov.lt/node/150 ir  Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

3.  Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.

4. Pateikus deklaraciją, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai diena.

      

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

     Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą -  16 EUR.

     Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-25

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int