Licencijos patikslinimas

 

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija SAM 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-563), įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau - licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia bet kurie licencijoje nurodyti duomenys (prašymas).

       Pareiškėjas dokumentus naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia prašymą patikslinti ir šiuos dokumentus:

1. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiūros specialistus:

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Sveikatos

priežiūros

specialisto

vardas,

pavardė

Licencijos

numeris

Pareigybės

pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas)

Kita (Darbo sutarties numeris, darbo krūvis)

 

 

 

 

 

 

 

3. Pareiškėjo numatomų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar  jo įgalioto  asmens parašu;

4. Medicinos priemonių, privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu;

Pateikti asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, nurodant jų kiekius, sąrašą,  kaip tai patvirtinta  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos priemones ir kt.:

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pavadinimas

Modelis

Gamintojo

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pagaminimo

metai

Serijos

numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;

6. Kitus šių Taisyklių 12.4, 12.5, 12.7, 12.71papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

       Duomenys, nurodyti šių Taisyklių 12.5, 12.7, 12.10 papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius).

 

       Dokumentai teikiami per elektroninių paslaugų teikimo portalą, prie kurio prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/

       Trumpos instrukcijos paslaugų gavėjams skelbiamos Akreditavimo tarnybos interneto svetainės puslapyje adresu https://vaspvt.gov.lt/node/1538.

 

LICENCIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

1. pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti šių Taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai;

2. pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus;

3. sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;

4. Juridinių asmenų registre registruoti steigimo dokumentai (nuostatai, įstatai) suteikia pareiškėjui teisę teikti prašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5. turimas leidimas-higienos pasas patvirtina pareiškėjo teisę teikti prašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiūra, sąrašas

 

          Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

   

Rinkliava:

 

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų:

  • Elektroninės formos licencija 28 EUR

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

  • Elektroninės formos licencija 29 EUR

 

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų:

  • Elektroninės formos licencija 51 EUR

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

  • Elektroninės formos licencija 69 EUR

 

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

 

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų: 

  • Elektroninės formos licencija 54 EUR

 II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

  • Elektroninės formos licencija 81 EUR

 

Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-01-27

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int