2021-01-26, Antradienis

Licencijos išdavimas

 

       Valstybin─Ś akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ─»statymo 16 straipsnis nustato, kad teis─Ś verstis tam tikros r┼źšies sveikatos prie┼żi┼źros praktika pripa┼ż─»stama fiziniams asmenims, ─»statymo nustatyta tvarka gavusiems licencij─ů, o ─»mon─Śs ir ─»staigos teis─Ö verstis sveikatos prie┼żi┼źros veikla ─»gyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs ar jos ─»galiotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas.

       Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymu, Asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimo taisykl─Śmis (toliau – Taisykl─Śs), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. ─»sakymu Nr. V-156 „D─Śl asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimo taisykli┼│ patvirtinimo“ ir Licencijuojam┼│ asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ s─ůrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegu┼ż─Śs 14 d. ─»sakymu Nr. V-364 „D─Śl licencijuojam┼│ asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ s─ůraš┼│ patvirtinimo“ bei specialiaisiais sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ reikalavimais, išduoda ─»staigos asmens sveikatos prie┼żi┼źros licencij─ů, suteikdama teis─Ö teikti licencijuojamas sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas.

       Pareišk─Śjas, siekiantis gauti licencij─ů, Akreditavimo tarnybai pateikia prašym─ů išduoti licencij─ů ir šiuos dokumentus:

1. Vykdomos asmens sveikatos prie┼żi┼źros veiklos leidimo-higienos paso ir ┼źkin─Śs komercin─Śs veiklos vykdymo s─ůlyg┼│ vertinimo pa┼żymos pagal ─»staigos veiklos adres─ů (-us) kopijas;

2. Vidaus tvarkos taisykli┼│ kopij─ů (vidaus tvarkos taisykl─Śs turi b┼źti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymo 46 straipsniu).

3. Asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugoms teikti, profesini┼│ kvalifikacij┼│ s─ůraš─ů (-us) pagal ─»staigos veiklos adres─ů (-us), patvirtint─ů (-us) pareišk─Śjo vadovo ar jo ─»galioto asmens parašu, nurodant min─Śt┼│ specialist┼│ vard─ů, pavard─Ö, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikacij─ů ─»rodan─Źio dokumento duomenis ir ─»sipareigojim─ů pateikti ši┼│ taisykli┼│ 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Rekomenduojame pildyti lentel─Ö apie sveikatos prie┼żi┼źros specialistus:

 

 

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

prie┼żi┼źros

paslaugos

pavadinimas

Sveikatos

prie┼żi┼źros

specialisto

vardas,

pavard─Ś

Licencijos

numeris

Pareigyb─Śs

pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas)

Kita (Darbo sutarties numeris, darbo kr┼źvis)

 

 

 

 

 

 

 

4. Medicinos priemoni┼│ (prietais┼│) (toliau – medicinos priemon─Śs), privalom┼│ prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, s─ůraš─ů(-us) pagal ─»staigos veiklos adresus, patvirtint─ů (-us) pareišk─Śjo vadovo ar jo  ─»galioto asmens parašu ir ─»sipareigojim─ů pateikti ši┼│ taisykli┼│ 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Rekomenduojame pildyti lentel─Ö apie medicinos priemones ir kt.:

 

 

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

prie┼żi┼źros

paslaugos

pavadinimas

Medicinos

priemon─Śs

pavadinimas

Modelis

Gamintojo

pavadinimas

Medicinos

priemon─Śs

pagaminimo

metai

Serijos

numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sutar─Źi┼│ su kitomis ─»staigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro ─»sakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ teikim─ů, kopijas;

6. Kitus ši┼│ Taisykli┼│ 12.3 – 12.5, 12.7 ir 12.8 papunk─Źiuose nenurodytus dokumentus, ─»rodan─Źius, kad pareišk─Śjo norimos teikti asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro ─»sakymais patvirtintus atitinkam┼│ licencijuojam┼│ asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ teikimo reikalavimus.

       Jei licencijai ─»gyti pateikiami u┼żsienio valstyb─Śs dokumentai, jie turi b┼źti išversti ─» lietuvi┼│ kalb─ů ir j┼│ vertimas patvirtintas teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.

       Duomenys, nurodyti ši┼│ Taisykli┼│ 12.3 – 12.5, 12.7, 12.8 ir 12.10 papunk─Źiuose, pateikiami atskirai pagal pareišk─Śjo filialus (padalinius).

       Vis┼│ pareišk─Śj┼│, neatsi┼żvelgiant ─» j┼│ valdymo ir nuosavyb─Śs form─ů, pateikiamos dokument┼│ kopijos (kiekvienas lapas) turi b┼źti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

       Dokumentai turi tur─Śti kopijos tikrumo ┼żym─ů. J─ů sudaro ┼żod┼żiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrum─ů liudijan─Źio ─»staigos vadovo ar kito teis─Śs aktu suteiktus ─»galiojimus turin─Źio darbuotojo pareig┼│ pavadinimas, parašas, vardas ir pavard─Ś, data. Jei dokumentas susideda iš keli┼│ lap┼│, kiekvieno lapo apatin─Śje dalyje esan─Źiame laisvame plote rašomas ┼żodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo ┼żyma.

       Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

       Pareišk─Śjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugoms teikti pateikia per atstum─ů, elektronin─Śmis priemon─Śmis per Lietuvos Respublikos paslaug┼│ ─»statyme nurodyt─ů kontaktin─» centr─ů (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijung─Ös prie Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimo informacin─Śs sistemos (toliau – SP─«LIS). Pareišk─Śjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstum─ů, pateikti ir prašym─ů u┼żpildyti gali pareišk─Śjo atstovas, turintis teis─Ö atstovauti jam teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka.

 

       Akreditavimo tarnybos interneto svetain─Śje viešai skelbiami šie duomenys: ─»staigos kodas; ─»staigos teisin─Ś forma; ─»staigos pavadinimas; ─»staigos buvein─Śs (registracijos) adresas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; licencijos duomen┼│ patikslinimo data, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo data (www.vaspvt.gov.lt/Licencijos).

 

Teis─Śs akt┼│, susijusi┼│ su asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimu ir teikiam┼│ paslaug┼│ kokyb─Śs prie┼żi┼źra, s─ůrašas

 

       Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licencij─ů, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojim─ů ar panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojim─ů gali b┼źti ─»statym┼│ nustatyta tvarka apsk┼│stas per 30 kalendorini┼│ dien┼│ nuo sprendimo pri─Śmimo dienos (Lietuvos administracini┼│ gin─Ź┼│ komisija, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius ar Vilniaus apygardos administracinis teismas, adresu ┼Żygimant┼│ g. 2, Vilnius).

 

       Valstyb─Śs rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs 2013 m. liepos 17 d. nutarim─ů Nr. 668 „D─Śl Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs 2000 m. gruod┼żio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „D─Śl konkre─Źi┼│ valstyb─Śs rinkliavos dyd┼żi┼│ ir šios rinkliavos mok─Śjimo ir gr─ů┼żinimo taisykli┼│ patvirtinimo“ ir kai kuri┼│ j─» keitusi┼│ nutarim┼│ pakeitimo ir pripa┼żinimo netekusiais galios“.

 

Rinkliava:

 

I. Teikti ambulatorines asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas ir bendr─ůsias asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas:

  • Elektronin─Śs formos licencija 65 EUR

 

II. Teikti stacionarines asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas:    

  • Elektronin─Śs formos licencija 124 EUR

 

III. Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas:              

  • Elektronin─Śs formos licencija 153 EUR

 

Rinkliava turi b┼źti sumok─Śta ─» Valstybin─Śs mokes─Źi┼│ inspekcijos biud┼żeto pajam┼│ surenkam─ůj─ů s─ůskait─ů, kurios numer─» galima rasti paspaudus ši─ů nuorod─ů.

L─Śš┼│ gav─Śjas Valstybin─Ś mokes─Źi┼│ inspekcija prie LR FM, ─»mon─Śs kodas 188659752.

─«mokos kodas: 5754

 

Informacija atnaujinta 2020-01-14

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int