2021-04-16, Penktadienis

Licencijos išdavimas

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnis nustato, kad teisė verstis tam tikros rÅ«šies sveikatos priežiÅ«ros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją, o įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiÅ«ros veikla įgyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas.

       Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiÅ«ros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Licencijuojamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų sąrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų sąrašÅ³ patvirtinimo“ bei specialiaisiais sveikatos priežiÅ«ros paslaugų reikalavimais, išduoda Ä¯staigos asmens sveikatos priežiÅ«ros licenciją, suteikdama teisę teikti licencijuojamas sveikatos priežiÅ«ros paslaugas.

       Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą išduoti licenciją ir šiuos dokumentus:

1. Vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas;

2. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).

3. Asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašÄ… (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiÅ«ros specialistus:

 

 

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Sveikatos

priežiūros

specialisto

vardas,

pavardė

Licencijos

numeris

Pareigybės

pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas)

Kita (Darbo sutarties numeris, darbo krūvis)

 

 

 

 

 

 

 

4. Medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašÄ…(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos priemones ir kt.:

 

 

Eil.

Nr.

 

Licencijuojamos

sveikatos

priežiūros

paslaugos

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pavadinimas

Modelis

Gamintojo

pavadinimas

Medicinos

priemonės

pagaminimo

metai

Serijos

numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;

6. Kitus šių Taisyklių 12.3 – 12.5, 12.7 ir 12.8 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo reikalavimus.

       Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi bÅ«ti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

       Duomenys, nurodyti šių Taisyklių 12.3 – 12.5, 12.7, 12.8 ir 12.10 papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius).

       Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi bÅ«ti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

       Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

       Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

       Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugoms teikti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPÄ®LIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

       Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiami šie duomenys: įstaigos kodas; įstaigos teisinė forma; įstaigos pavadinimas; įstaigos buveinės (registracijos) adresas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; licencijos duomenų patikslinimo data, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo data (www.vaspvt.gov.lt/Licencijos).

 

Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiÅ«ra, sąrašas

 

       Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą gali bÅ«ti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (Lietuvos administracinių ginčų komisija, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius ar Vilniaus apygardos administracinis teismas, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius).

 

       Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

Rinkliava:

 

I. Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

  • Elektroninės formos licencija 65 EUR

 

II. Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas:    

  • Elektroninės formos licencija 124 EUR

 

III. Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas:              

  • Elektroninės formos licencija 153 EUR

 

Rinkliava turi bÅ«ti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

LėšÅ³ gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754

 

Informacija atnaujinta 2020-01-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int