Licencijos išdavimas

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros  įstatyme nustatyta, kad papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (toliau – PASP) – valstybės licencijuojama Lietuvos Respublikos arba Europos ekonominės erdvės valstybės piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų arba kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų filialų, taip pat kitų užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys), veikla. Minėtame įstatyme patvirtintos licencijuojamos papildomosios ir alternatyviosios (toliau – PA) sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupės ir pogrupiai:

 

1. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities paslaugų grupės: 1.1. kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė;1.2. veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė.

2. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities paslaugų grupės ir pogrupiai: 

2.1 biologinio poveikio paslaugų grupė;

2.2 kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupė;

3) psichosocialinio poveikio paslaugų grupė: a) paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupis; b) meno terapijos paslaugų pogrupis; 4) Rytų medicinos sistemų paslaugų grupė.

 

       Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros  įstatymu (toliau – PASP įstatymas),   Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2700 ,,Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas),  išduoda licenciją, kuri  suteikia teisę juridiniam asmeniui verstis PASP veikla ir teikti licencijoje nurodytas PASP paslaugas. Licencijos turėtojas negali perduoti licencijos ar licencijos jam suteiktų įgaliojimų kitiems juridiniams asmenims.

       Visoms PASP įstaigos teikiamoms PASP paslaugoms išduodama viena bendra licencija. Licencijos išduodamos elektronine forma  neterminuotam laikui,  tačiau jų (ar jų dalies) galiojimas gali būti stabdytas ar panaikintas.

       Juridinis asmuo, siekiantis verstis licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai pateikia deklaraciją (Taisyklių 1 priedas), kurioje turi būti nurodyta Sąraše nurodyta (-os) konkreti (-čios) PASP paslauga (-os), kurią (-ias) juridinis asmuo numato teikti, ir šiuos lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus (arba deklaracijoje nurodo, kad įsipareigoja juos pateikti per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo):

 

1. PASP įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją, vadovaujantis PASP Įstatymo 23 straipsnio reikalavimais;

 

2. PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu. Sąraše nurodoma PASP specialisto vardas, pavardė ir vienas iš šių dokumentų:

       2.1. PASP paslaugas teiksiančiam sveikatos priežiūros specialistui išduotos licencijos išdavimo data ir numeris;

       2.2. iki 2024 m. gruodžio 31 d. vadovaujantis PASP įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi PASP paslaugas teiksiančiam sveikatos priežiūros specialistui išduoto dokumento, patvirtinančio, kad fizinio asmens kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įvertinta ir pripažinta PASP specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos, išdavimo data ir numeris;

 

3. dokumentą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu, kuriame deklaruoja atitiktį PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytiems reikalavimams;

 

4. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka PASP įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus.

 

5. Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis – 14 EUR. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1455 ,,Dėl LR Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nrt. 1458 ,,Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“). Mokestį mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754.

 

       Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamai PASP veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, tiesiogiai arba elektoriniu paštu, registruotu laišku. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija apie išdavimą skelbiama svetainėje adresu www.vasvpt.gov.lt skyriuje Licencijos. 

 

Primename.

Licencijos turėtojo pareigos:

1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti licencijas išduodančią instituciją apie nutrauktą licencijoje (ar jos dalyje) nurodytą veiklą kartu pateikiant laisvos formos prašymą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar prašymą panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2. užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal PASP paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį teikiamos ne tik PASP įstaigoje ir tai numatyta atskirų PASP paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

3. užtikrinti, kad licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus;

4. užtikrinti, kad PASP įstaigoje paslaugas teiktų tik PASP specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję profesinę kvalifikaciją ir turintys licencijas, suteikiančias teisę teikti atitinkamas PASP paslaugas;

5. užtikrinti, kad PASP paslaugoms teikti naudojami produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai turėtų PASP produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos išvadą (sprendimą), kurioje būtų nurodoma, kad galima naudoti atitinkamą (-us) PASP produktą (-us), gyvūną (-us) ar kitą (-us) gyvą (-us) organizmą (-us) teikiant PASP paslaugas;

6. licencijas išduodančiai institucijai per 30 kalendorinių dienų nuo deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas pateikimo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

7. teikti valstybės institucijoms ir leisti joms tikrinti Taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis;

8. vykdyti kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

Licencijos turėtojas turi teisę:

1. teikti licencijoje nurodytas PASP paslaugas tik konkrečiais licencijoje PASP veiklai nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal PASP paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį teikiamos ne tik PASP įstaigoje ir tai numatyta atskirų paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

2. gauti licencijas išduodančios institucijos paaiškinimą, kodėl atsisakyta panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, kodėl sustabdytas ar panaikintas licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

3. nustatyta tvarka apskųsti licencijas išduodančios institucijos sprendimą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-15

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int