Licencijos tikslinimas

 

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijos tikslinamas, stabdymas, naikinimas.

 

Papildomosios ir alternatyviosios (toliau – PA) sveikatos priežiūros įstaigos licencija tikslinama, kai:

1. PASP Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu – atveju PASP įstaigai pateikus nustatytos formos paraišką (Taisyklių 2 priedas); (6 straipsnis 4 dalis 1 punktas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos išdavimas, tikslinimas. 1. Juridinis asmuo, siekiantis gauti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją, PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, arba įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija.)

.2. PASPĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – licencijas išduodančios institucijos iniciatyva; (6str. 4 d. 2 p. - PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalies galiojimas panaikintas);

3. PASPĮ 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju – PASP įstaigai pateikus Taisyklių 3 priede nurodytą deklaraciją ir dokumentus (arba deklaracijoje nurodoma, kad įsipareigojama juos pateikti per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo).( 6 str.4 d. 3 p. - PA sveikatos priežiūros įstaiga pageidauja įgyti teisę teikti naujas PA sveikatos priežiūros paslaugas.)

                   PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas:

1) PA sveikatos priežiūros įstaigos prašomam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip vieni metai, kai PA sveikatos priežiūros įstaiga prašo sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga:

a) pažeidžia šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ar jų neatitinka ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalino licencijuojamos veiklos pažeidimų (trūkumų);

b) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena, nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija, ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų;

c) PA sveikatos priežiūros įstaiga per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalina šio straipsnio 5 dalyje nustatytų pažeidimų ar trūkumų ir (ar) neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie nustatytų pažeidimų ar trūkumų pašalinimą.

Priėmus sprendimą sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą, PA sveikatos priežiūros įstaiga netenka teisės teikti atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų.

                PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas:

1) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimą;

2) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška nebeteikti dalies PA sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų licencijuojamų PA sveikatos priežiūros paslaugų;

3) jeigu sustabdžius PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą PA sveikatos priežiūros įstaiga per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą nesikreipė dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo arba per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

4) kai PA sveikatos priežiūros įstaiga pasibaigia;

5) kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikti klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys. Jeigu nustatyti pažeidimai ar trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga negali teikti PA sveikatos priežiūros paslaugų pagal visas licencijoje nurodytas PA sveikatos priežiūros sričių grupes ir pogrupius, panaikinama tik PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalis, dėl kurios nustatyti pažeidimai ar trūkumai.

 

           Juridinis asmuo, siekiantis tikslinti PA licenciją pateikia paraiška arba deklaraciją (žr. viršuje), kurioje turi būti nurodyta Sąraše nurodyta (-os) konkreti (-čios) PASP paslauga (-os), kurią (-ias) juridinis asmuo numato teikti ar kita informacija:

 1) darbuotojus, teikiančius PA sveikatos priežiūros paslaugas, turinčius galiojančias PA sveikatos priežiūros specialisto licencijas, suteikiančias teisę teikti atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas;

2) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose ir (ar) PA sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintuose PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokoluose nustatytus atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

3) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimus;

4) būti apsidraudus PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę.

 5) Informaciją apie mokestį. Už licencijos tikslinimą pagal  paraišką  turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis – 13 EUR, pagal deklaraciją - 14 EUR. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1455 ,,Dėl LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nrt. 1458 ,,Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“). 

        Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamai PASP veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, tiesiogiai arba elektoriniu paštu, registruotu laišku. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2021-07-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int