Sąlygų laikymosi priežiūra

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

       

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad įstaiga gavusi papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (toliau - PASP) licenciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros  įstatymu (toliau - PASPĮ),   Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2700 ,,Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), turi per 30 kalendorinių dienų nuo deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas pateikimo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija.

,,10.1. PASP įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją, vadovaujantis PASPĮ 23 straipsnio reikalavimais;

10.2. PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu. Sąraše nurodoma PASP specialisto vardas, pavardė ir vienas iš šių dokumentų:

10.2.1. PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistui išduotos licencijos išdavimo data ir numeris;

10.2.2. iki 2024 m. gruodžio 31 d. vadovaujantis PASPĮ 25 straipsnio 3 dalimi PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistui išduoto dokumento, patvirtinančio, kad fizinio asmens kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įvertinta ir pripažinta PASP specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos, išdavimo data ir numeris;

10.3. dokumentą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu, kuriame deklaruoja atitiktį PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytiems reikalavimams;

10.4. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus.“.

Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamos PASP veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), tiesiogiai arba elektoriniu paštu, registruotu laišku. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Akreditavimo tarnyba,  p i r m i n ę  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, atlieka:

- iš karto po deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo naujomis PASP paslaugomis ir kitų Taisyklių 10 punkte nurodytų dokumentų pateikimo, jei jie pateikiami kartu su deklaracija;

- pasibaigus 30 dienų terminui nuo deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo naujomis PASP paslaugomis pateikimo ir gavus ar negavus Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija.

,,35. Jeigu atliekant pirminę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą paaiškėja, kad licencijai gauti, patikslinti naujomis PASP paslaugomis nebuvo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodyti dokumentai, arba buvo pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, licencijas išduodanti institucija informuoja PASP įstaigą apie būtinybę pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus ir nustato atitinkamus PASPĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytus terminus tokiems pažeidimams ar trūkumams pašalinti.

36. Jei PASP įstaiga nustatytų pažeidimų ar trūkumų nepašalina per Taisyklių 35 punkte nurodytą terminą, licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas Taisyklių 19 ir 20 punktuose nurodytais terminais ir tvarka. 

37. Jeigu atliekant pirminę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą nustatoma, kad licencijai išduoti ar patikslinti naujomis PASP paslaugomis buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir jie patvirtina PASP įstaigos atitiktį PASPĮ 7 straipsnio 2 dalies reikalavimams, PASP įstaiga raštu informuojama apie pirminės licencijos sąlygų laikymosi priežiūros pabaigą.“ .

 

Akreditavimo tarnyba atlieka ir  p a s k e s n ę  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, kuri gali būtų planinė ir neplaninė. Planinė atliekama pagal licencijas išduodančios institucijos patvirtintą metinį tikrinimų planą. Neplaninė gali būti atliekama:

,,38.2.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti PASP įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

38.2.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl PASP įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

38.2.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti PASP įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

38.2.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.“.

Paskesnė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti vykdoma:

,,39.1. licencijas išduodančios institucijos prašymu PASP įstaigai per 30 kalendorinių dienų pateikiant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, nurodytus Taisyklių 10 punkte, o skubiais atvejais (kai iš valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų subjektų gaunama informacija dėl PASP įstaigos teikiamų PASP paslaugų neatitikties teisės aktams, reglamentuojantiems PASP reikalavimus) per 5 darbo dienas – dokumentus, nurodytus PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose. Gavus šiuos dokumentus vertinama PASP įstaigos veiklos atitiktis PASPĮ, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių PASP paslaugų teikimą, reikalavimams;

39.2.  licencijas išduodanti institucija, organizuodama licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, PASP įstaigos veiklos vietoje vertina veiklos atitiktį PASPĮ, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių PASP paslaugų teikimą, reikalavimams licencijas išduodančios institucijos nustatyta tvarka“ .

 

Įstaigos pateikti dokumentai vertinami, surašoma vertinimo pažyma, kurioje nurodomi trūkumai ir terminas trūkumams pašalinti – 30 kalendorinių dienų. Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 34 punkte ir 39.1 papunktyje nurodytus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo. Taisyklių 39.1 papunktyje nurodytų dokumentų vertinimas vykdomas ir sprendimai priimami Taisyklių 35–37 punktuose nustatyta tvarka. Mokesčio už atliekamas sąlygų laikymosi priežiūras (pirminę ar paskesnę) nėra.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-12

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int