2022-12-05, Pirmadienis

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijai gauti

 

Atkreipiame dėmesį, kad dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijos išdavimo kreiptis galite nuo 2021-07-01.

       

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP) specialisto licencija suteikia teisę fiziniam asmeniui verstis PASP veikla ir teikti licencijoje nurodytą PASP paslaugą.

PASP paslauga licencijoje nurodoma pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

 

Pareiškėjas, siekiantis verstis licencijuojama PASP veikla, Tarnybai pateikia elektroninių paslaugų portale https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ užpildytą deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta konkreti Sąraše nurodyta PASP paslauga, kurią PASP specialistas numato teikti, ir šiuos dokumentus (arba deklaracijoje nurodo, kad įsipareigoja juos pateikti per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena):

 

1. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo (toliau – PASPĮ) 9 straipsnio 2 dalies PASP specialistų licencijos rūšiai privalomą įgyti PASPĮ 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą profesinę kvalifikaciją (pateikti nereikia, jeigu dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre);

2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, jei pareiškėjas yra užsienietis;

3. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus, jei pareiškėjas yra užsienietis;

4. medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas dėl savo sveikatos būklės gali verstis PASP specialisto veikla. Šis dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki jo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos;

5. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), jei pareiškėjas yra užsienietis.

 

 Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis –16 EUR.

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Jei licencijai gauti pateikiami užsienio valstybėse išduoti dokumentai, jie turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens (vertėjo) parašu nurodant, kad vertėjas yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

 

Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos, tai kartu privaloma pateikti ir užpildytą Pranešimą dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos .

  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".

 

        Deklaracija pildoma ir dokumentai teikiami pareiškėjui prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG). Visą informaciją apie tai rasite šiuo adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

         Pagalbą LICREG elektroninių paslaugų naudotojams dėl elektroninių paslaugų funkcionalumo ir naudojimo Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus specialistai teikia tel. (8 5) 261 5177. Informacija telefonu (8 5) 261 5177 teikiama: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00, penktadieniais iki 15.45 val.

 

Informacija atnaujinta 2021-01-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int