MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, darbo santykius, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius medicinos primones, laisvą prekių (medicinos priemonių) judėjimą, taip pat VASPVT nuostatus, skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.

2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.

3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4. Mokėti vertinti dokumentus ir formuluoti išvadas.

5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Dalyvauja tikrinant gamybos, platinimo, naudojimo vietose esančias medicinos priemones, dalyvauja atliekant tikrinimus Lietuvos muitinės postuose, rengiant tikrinimo aktus, tikrinimo pažymas.

10. Dalyvauja vertinant tikrinamų medicinos prietaisų atitiktį teisės aktų reikalavimams, teikiant išvadas.

11. Tvarko pavestus registrus ir informacines bazes bei veda duomenis apie teikiamas į rinką, naudojamas medicinos priemones, išduotus/atšauktus atitikties sertifikatus, gaunamus pranešimus apie medicinos priemonių neatitikimus.

12. Pagal kompetenciją konsultuoja VASPVT klientus medicinos priemonių saugos ir atitikties galiojantiems reikalavimams klausimais.

13. Dalyvauja rengiant pasitarimus, seminarus, konferencijas medicinos priemonių klausimais.

14. Laiku ir kokybiškai vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su nustatytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis.

 

Informacija atnaujinta 2020-09-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int