Ar reikalingas spaudo numeris dietistui, kuris dirba ugdymo įstaigoje (pvz., darželyje) ar visuomenės sveikatos biure?

 

Dietistas yra asmens sveikatos priežiūros specialistas ir verstis dietisto praktika jis gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.   

Dėl dietisto praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pirminį profesinį mokymą, ar visuomenės sveikatos biuruose, tai šiose įstaigose asmuo dietisto pareigas eiti ir verstis dietisto praktika gali tik tuomet, jei įstaiga turi galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti dietisto ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir dietistas.

Jei įstaiga neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ji nėra asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir joje negali būti verčiamasi jokio asmens sveikatos priežiūros specialisto, kartu ir dietisto, praktika, taigi darželyje ar visuomenės sveikatos biure neturi būti dietisto pareigybės. Tačiau dietisto išsilavinimą turintis asmuo įstaigoje, neturinčioje įstaigos asmens sveiktos priežiūros licencijos, gali eiti kitas, ne dietisto, pareigas, kurioms eiti reikia atitinkamo išsilavinimo, bet atliekamos funkcijos nesusijusios su asmens sveikatos priežiūra.

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 str., sveikatos priežiūra mokykloje apima Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo reglamentuotą savivaldybių vykdomą visuomenės sveikatos priežiūrą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo ne asmens, o visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Vaikų maitinimo, vykdomo ugdymo programas vykdančiose įstaigose, reikalavimus nustato, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964. Tvarkos aprašo reikalavimai, privalomi mokyklų vadovams ir jų savininkams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas mokyklose ir kt., bet jie  netaikomi maitinimo organizavimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose vykdomas vaikų ugdymas. Taigi įstaigose, kuriose vykdomas vaikų ugdymas, bet neteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vaikų maitinimas organizuojamas pagal Tvarkos aprašą, o jame nėra reikalavimo, kad ugdymo įstaigoje dirbtų dietistas.

Kaip nurodyta Tvarkos aprašo 51 p., visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą mokykloje, pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktą vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant.

2020-04-30


 

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int