Konsoliduoti planiniai tikrinimai – efektyvi priemonė paslaugų kokybei gerinti

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), nustačiusi asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimą vienu prioritetinių tikslų, 2019 m. vykdė konsoliduotus tikrinimus penkiolikoje rajono lygmens ligoninių. Patikrinimų metu buvo įvertinta ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyriuose teikiamų paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos, medicinos priemonių naudojimo bei priežiūros, įstaigų vykdomų savikontrolės priemonių bei vidaus dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Be to, buvo įvertintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei kokybė smegenų insultą patyrusiems pacientams.

        Akreditavimo tarnyba pastebi, kad vienas dažniausiai 2019 m. nustatytų neatitikimų buvo susijęs su radiologijos paslaugų teikimu: gydytojai radiologai dirbo trumpiau nei 7 val. per dieną, o radiologijos technologai  − ne visą parą, kaip reikalauja teisės aktai. Įstaigos šių paslaugų  teikimą netinkamai organizavo specialistų budėjimais namuose, o beveik trečdalis tikrintų ligoninių net neturėjo teleradiologijos paslaugų teikimo sutarties su kitomis įstaigomis.

         Dauguma ligoninių neužtikrino echoskopinius tyrimus atliekančių gydytojų paslaugų teikimo visą parą, organizavo specialistų budėjimą namuose, nors tokios galimybės teisės aktai nenumato. Panašios problemos nustatytos ir vertinant endoskopinių tyrimų teikimo aspektus. Nė vienoje patikrintoje ligoninėje nebuvo užtikrintas tinkamas endoskopinių tyrimų paslaugų teikimas visą parą, nebuvo sudaryta sutartis dėl endoskopijos paslaugų teikimo ne darbo valandomis, iš dalies specialistų darbas buvo organizuojamas budėjimais namuose. Primename, kad nuo 2019-11-01, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, mažųjų rajono ligoninių priėmimo skyriuje endoskopinius tyrimus jau gali atlikti ne tik specialistas, dirbantis įstaigoje, bet ir iškviestas iš namų budintis gydytojas. Atitinkamai 23 %  ir 40 % ligoninių nebuvo įvykdyta prievolė echoskopinius ir endoskopinius tyrimus atliekantiems gydytojams tobulintis šiose srityse ne mažiau kaip 36 val. per paskutinių 5 metų laikotarpį.

         Tik vienoje iš patikrintų ligoninių buvo užtikrintas medicinos biologo paslaugų teikimas visą parą. Beveik pusė patikrintų ligoninių biomedicinos technologų darbą organizavo budėjimais namuose, pažeisdamos teisės aktų reikalavimus. 8 patikrintose ligoninėse nebuvo užtikrintas visų privalomų laboratorinių tyrimų atlikimas.

Akreditavimo tarnyba, atlikdama 15 patikrinimų rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat įvertino, ar šiose įstaigose buvo vadovaujamasi ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo tvarka, kuomet kreipiasi ar greitosios pagalbos automobiliu pristatomi pacientai, kuriems yra įtariamas ūmus galvos smegenų insultas. Akreditavimo tarnyba vertino paslaugas, teiktas visiems pacientams, kuriems buvo diagnozuotas smegenų insultas tikrintose įstaigose. Apibendrinant galima teigti, kad  tikrintose įstaigose buvo taikoma ydinga praktika, nesivadovaujant insulto klasterio aprašu. Šie sisteminiai radiniai paskatino tobulinti reglamentavimą. Akreditavimo tarnyba Sveikatos apsaugos ministerijai teikė siūlymus, kurie buvo įgyvendinti, papildant Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus ir nauja redakcija išdėstant Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašą.

              Akivaizdu, kad įstaigos vidaus dokumentų parengimo kokybė yra labai svarbi užtikrinant įstaigos vidaus procesų tikslumą ir efektyvumą, todėl patikrinimų metu kreiptas dėmesys į vidaus dokumentuose įtvirtintų nuostatų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei teiktos rekomendacijas dėl jų tobulinimo, siekiant geresnės paslaugų kokybės. Net 11 ligoninių nustatyta, kad bendrųjų įstaigos vidaus dokumentų nuostatos neatitinka teisės aktų reikalavimų.

          Įvertinus ligoninių medicininio audito veiklą, buvo nustatyti panašūs kaip ir ankstesniais metais pažeidimai: vykdantys specialistai neturėjo reikiamos kvalifikacijos, viena ligoninė neturėjo privalomų medicininio audito dokumentų. 

        Apibendrinant medicinos priemonių naudojimo bei priežiūros atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo duomenis, pažymėtina, kad vienuolika patikrintų ligoninių neturėjo visų privalomų medicinos priemonių, trijose ligoninėse nebuvo atlikta kai kurių naudojamų medicinos priemonių techninė priežiūra, trys ligoninės neturėjo medicinos priemonių instrukcijų lietuvių kalba, dvi ligoninės neužtikrino, kad medicinos priemonių instrukcijos būtų laikomos priemonių naudojimo vietose. Daugiau nei trečdalio patikrintų įstaigų turimose pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėse ir anafilaksinio šoko rinkiniuose nebuvo visų privalomų vaistinių preparatų ir medicinos priemonių. Nustatytas vienas pasibaigusio galiojimo termino priemonių naudojimo atvejis bei pavieniai medicinos priemonių registravimo įstaigoje dokumentavimo trūkumai.

         Akreditavimo tarnyba dėl nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų visas patikrintas ligonines įspėjo ir nustatė terminą rastiems trūkumams pašalinti. Ligoninėms, nepašalinusioms pažeidimų, Akreditavimo tarnyba stabdys licencijas.

        2019 m. konsoliduotų planinių patikrinimų  rezultatai parodė, kad rajono ligoninės susiduria su panašiomis, sisteminėmis problemomis, ir tai įpareigoja Akreditavimo tarnybą imtis priemonių, skatinant teigiamus pokyčius.  Akreditavimo tarnyba 2019 m. pateikė įstaigoms 126 rekomendacijas bei 5 pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, pagrindžiančius tikrintų sveikatos priežiūros paslaugų teisinio reglamentavimo  keitimo būtinybę. Taip pat rezultatai parodė poreikį tęsti kai kuriuos pernai metais vykdytus darbus, todėl šiais metais Akreditavimo tarnyba jau numatė, kaip vieną iš tikrintinų sričių, pasirinkti tarpinių insulto gydymo klasteryje dalyvaujančių įstaigų veiklos vertinimą.

         Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė, apžvelgdama atliktų konsoliduotų planinių patikrinimų rezultatus, pabrėžia penktus metus vykdomų šių priemonių reikšmingumą, siekiant sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės gerinimo bei pacientų saugos užtikrinimo tikslų. Konsoliduoti patikrinimai leidžia pamatyti ir įvertinti sveikatos sistemos problemas iš arti, gerinti Akreditavimo tarnybos įvairių veiklos sričių specialistų konsultacijų ir metodinės pagalbos prieinamumą bei inicijuoti tarpinstitucines diskusijas, siekiant tinkamai spręsti aktualias sistemines problemas.

 

Informacija atnaujinta 2020-01-27

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int