Pažymų apie profesinės kvalifikacijos bei ją įrodančių dokumentų atitiktį Direktyvai 2005/36/EB ir apie gerą praktiką išdavimas vykstantiems dirbti į užsienį

 

Asmenys, vykstantys į užsienį ir siekiantys dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse arba Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – valstybė narė), turi kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl pažymos, liudijančios Lietuvos švietimo institucijose įgytos profesinės kvalifikacijos ir šios formalios kvalifikacijos įrodymus patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams, bei geros praktikos patvirtinimo pažymos (toliau kartu – pažymos) išdavimo.

 

Pažymų išdavimo tvarką, kai asmenys siekia dirbti valstybėse narėse, reglamentuoja Pažymų išdavimo asmenims, siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse arba Šveicarijos Konfederacijoje, tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. T1-1711-(1.1.) "Dėl Pažymų išdavimo asmenims, siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse arba Šveicarijos Konfederacijoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Tvarkos aprašas).

 

Dokumentų pateikimas

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Akreditavimo tarnybai užpildytą nustatytos formos Prašymą dėl pažymų išdavimo ir reikiamus dokumentus asmeniškai, paštu (adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) arba el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt.

 

Kartu su prašymu turi būti pateiktos šių dokumentų kopijos:

1. asmens tapatybę įrodantis dokumentas;

2. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantis dokumentas (jeigu keitėsi);

3. formalios profesinės kvalifikacijos įrodymas (-ai) (diplomas, internatūros pažymėjimas, rezidentūros pažymėjimas, profesinės kvalifikacijos pažymėjimas ar kt.) ir kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra). Jei pareiškėjas per pastaruosius 5 metus Tarnybai buvo pateikęs savo profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, pakartotinai jų pateikti nereikia;

4. dokumentą, patvirtinantį, pareiškėjo  ne trumpesnę kaip treji metai patirtį per paskutinius penkerius metus iki dokumento išdavimo (pateikiamas, jei pareiškėjo profesija – gydytojas, gydytojas odontologas, slaugytojas, akušeris, o formalios profesinės kvalifikacijos įrodymas, nurodytas 3 punkte, išduotas iki 2004 m. gegužės 1 d.).

 

Pažymos išduodamos per 1 mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo.

Pažymos išduodamos nemokamai.

 

Dėmesio! Geros praktikos patvirtinimo pažyma galioja 3 mėn.

Tuo atveju, kai užsienio valstybės kompetentinga institucija, siekdama patvirtinimo, kad registravimo metu Jūs nepadarėte profesinių nusižengimų, prašo Jūsų pateikti geros praktikos patvirtinimo pažymą, o Jūs siekiate ją gauti pakartotinai, prašome užpildyti ir Akreditavimo tarnybai pateikti Prašymą dėl geros praktikos patvirtinimo pažymos išdavimo.

 

Konsultacijas dėl pažymų išdavimo teikia Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, el. paštas vaspvt@vaspvt.gov.lt.

 

Informacija atnaujinta 2020-08-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int