SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, registrų tvarkymą ir funkcionavimą, registruojamų objektų registravimo tvarką, asmens duomenų apsaugą, asmens duomenų teikimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.

2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.

3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities).

4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros administravimo srityje. 

5. Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo A2 lygiu.

6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti mokslinę ir statistinę (biostatistinę) informaciją ir rengti išvadas.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,  MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis duomenų bazėmis, duomenų analizės sistemomis.

8. Išmanyti mokslinio tiriamojo darbo metodus, ypač analizuojant literatūrą, ją vertinant.

9. Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

10. Sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

11. Rengia brangių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – brangios sveikatos priežiūros technologijos) metines analizes, formuluoja išvadas, teikia rekomendacijas.

12. Administruoja informacinės sistemos „TechnoMedTas“ brangių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais) (toliau – brangios sveikatos priežiūros technologijos) valdymo posistemę, vykdo duomenų apie Lietuvoje naudojamų brangių sveikatos priežiūros technologijų tikslinimą bei informacijos apie naujas brangias sveikatos technologijas pildymą, užtikrina tinkamą gautų duomenų valdymą.

13. Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus dėl duomenų apie brangias sveikatos technologijas teikimo per informacinę sistemą „TechnoMedTas“.

14. Pagal poreikį analizuoja ir sistemina duomenis apie brangių sveikatos technologijų naudojimo galimybes, rengia apžvalgas ir teikia suinteresuotiems asmenims pagal kompetenciją. 

15. Nagrinėja kitų šalių brangių sveikatos technologijų valdymo praktiką, rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo.

16. Teikia pasiūlymus dėl informacinės sistemos „TechnoMedTas“ atnaujinimo, efektyvesnio duomenų registravimo, tvarkymo ir paieškos.

17. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

18. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ir užtikrina Komiteto dokumentacijos valdymą (priėmimas, registravimas, rengimas, tvarkymas, paskirstymas, apskaita, saugojimas).

20. Atlieka Komiteto gautų paraiškų ir (arba) dokumentų įrašyti asmens sveikatos priežiūros paslaugas į Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (toliau – Paraiška) administracinės atitikties vertinimą bei organizuoja tolimesnį Paraiškos vertinimą.

21. Rengia Komiteto posėdžių darbotvarkes, siunčia kvietimus į posėdžius Komiteto nariams ir kitiems asmenims, protokoluoja posėdžius bei vykdo kitus organizacinius Komiteto pirmininko pavedimus.

22. Rengia atsakymus ir paklausimus pareiškėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims su Komiteto veikla susijusiais klausimais.

23. Organizuoja ir vykdo teisės aktuose nustatytos informacijos apie Komiteto veiklą, paraiškų nagrinėjimo eigą ir sprendimų dėl jų priėmimo teikimą.

24. Pagal kompetenciją rengia medžiagą (aktualią informaciją) Privalomojo sveikatos draudimo tarybai bei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

25. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.

26. Laiku ir kokybiškai atlieka kitus VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriui priskirtomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Parengti brangių sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis,  analizes su rekomendacijomis.

2. Užtikrinti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto (toliau – Komitetas) dokumentacijos valdymą, naudojantis dokumentų valdymo sistema.

3. Tinkamai organizuoti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo Komiteto (toliau – Komitetas) posėdžius.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int