PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, taip VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.

2. Žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.

3. Turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, slaugos, odontologijos ar visuomenės sveikatos krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema.

6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus.

7. Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

8. Sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

9. Vykdo darbus, susijusius su visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūra.

10. Pagal kompetenciją renka ir sistemina medžiagą, susijusią su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių praktika asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūra, nepageidaujamais įvykiais ir rengia medžiagą visuomenės informavimui apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

11. VASPVT direktoriaus nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl kreipimosi į medicinos specialistus – konsultantus dėl klinikinių atvejų įvertinimo, siekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros išvadų pagrįstumo. Gavus medicinos specialisto – konsultanto atliktas išvadas, pateikia VASPVT struktūriniam padaliniui ar darbuotojui, atsakingam už paslaugų apmokėjimą, reikalingą informaciją dėl apmokėjimo medicinos specialistui – konsultantui už paslaugas.

12. Pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.

13. Renka, sistemina ir laiku suveda į duomenų bazę duomenis apie atliktą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūrą.

14. Teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei pagerinti, įstaigų vidaus dokumentų nuostatoms patobulinti.

15. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir organizacijomis.

16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu.

17. Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekti įvykdyti 2020 m. Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus veiklos planą.

2. Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų saugą.

3. Savalaikiai atlikti patikrinimus.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int