SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS MENTORĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinį pasirengimą, profesinių kvalifikacijų pripažinimą, tobulinimą, paslaugų teikimą, informacijos tvarkymą, asmens duomenų teikimą, taip pat išmanyti Europos Sąjungos institucijų struktūrą, laisvo asmenų judėjimo, profesinių kvalifikacijų pripažinimo, paslaugų teikimo, asmens duomenų apsaugos principus, valstybės tarnybą, darbo santykius bei viešąjį administravimą, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti  lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisyklių, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 15 metų sveikatos priežiūros srityje;
1.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, informacinėmis duomenų bazėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;
1.6. būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.7. mokėti rengti ir vertinti teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu, profesiniu pasirengimu, profesinių kvalifikacijų pripažinimu, tobulinimu, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, gera praktika, laisvu asmenų judėjimu, informacijos tvarkymu;
1.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Padeda Skyriaus vedėjui planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas ir užtikrinant efektyvų Skyriaus darbą bei tinkamą VASPVT direktoriaus ir VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimų vykdymą. 
3. Teikia pagalbą ir konsultacijas Skyriaus darbuotojams vykdomų funkcijų klausimais, padeda spręsti probleminius klausimus.
4. Padeda Skyriaus darbuotojams ugdyti kompetencijas, reikalingas jų funkcijų vykdymui, dalinasi patirtimi ir žiniomis.
5. Padeda integruotis naujiems darbuotojams, supažindina juos su Skyriaus veiklos specifika.
6. Dalyvauja rengiant ir teikiant siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo, duomenų apsikeitimo.
7. Padeda Skyriaus darbuotojams nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus.
8. Padeda Skyriaus vedėjui rengiant VASPVT metinio veiklos plano dalį, už kurią atsakingas Skyrius.
9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis organizacijomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant klausimus asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitos sveikatinimo veiklos specialistų profesinio pasirengimo, registravimo, praktikos reglamentavimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo srityje.
10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių narių administracijomis, kompetentingomis užsienio valstybių institucijomis, keičiantis informacija asmens sveikatos priežiūros specialistų esamo profesinio statuso ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
11. Teikia pagalbą Skyriaus darbuotojams rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros reglamentavimu.
12. Dalyvauja ir padeda organizuoti pasitarimus, seminarus, konferencijas asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (fizinių asmenų) licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros klausimais.
13. VASPVT direktoriaus pavedimu dalyvauja  komisijose, darbo grupėse.
14. Padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Skyriaus bendradarbiavimą ir Skyriaus pavestų funkcijų atlikimą, vykdant VASPVT organizuojamus ir vykdomus kompleksinius tikrinimus.
15. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Padėti integruotis naujam darbuotojui, priimtam gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimui.

2. Kartu su  Skyriaus darbuotoju, kurio kompetencijai priskirta vertinti medicinos normų rengimo, keitimo ar panaikinimo poreikį, įvertinti poreikį patikslinti tų specialistų, kuriems 2020 m. numatoma pradėti suteikinėti spaudo numerius,  medicinos normų nuostatas dėl profesinės kvalifikacijos įgytųjų teisių požiūriu ir parengti siūlymus SAM.

3. Teikti pagalbą ir konsultacijas Skyriaus darbuotojams,  vykdantiems funkcijas, susijusias su spaudo numerių  suteikimu sveikatos priežiūros specialistams, kuriems spaudo numeriai bus pradėti suteikti 2020 m.

4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymą, dalyvauti rengiant Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisykles.

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int