Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

11. Organizuoja sveikatos priežiūros specialistų spaudo numerių suteikimą, licencijavimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG) tvarkymą.

12. Organizuoja medicinos normų rengimo, Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos darbus.

13. Organizuoja profesinių kvalifikacijų pripažinimą, laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijų vertinimą, pažymų išdavimą asmenims, siekiantiems dirbti pagal profesinę kvalifikaciją kitose valstybėse narėse.

14. Dalyvauja rengiant Tarnybos metinį veiklos planą, taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano dalį, kurią planuoja vykdyti Tarnyba.

15. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – medicina (arba);

17.3. studijų kryptis – farmacija (arba);

17.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

17.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

17.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

  1. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo,  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymais nustatytą odontologų licencijavimo funkcijos perėmimą VASPVT.
  2. Užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos, kurios įsigaliojimo data - 2020 m. gegužės 1 d., įgyvendinimą.
  3. Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 ,,Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos” patvirtintu ir nuo 2020 m. sausio 1 d. nauja redakcija išdėstytu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu VASPVT-ai pavestų funkcijų vykdymą.
  4. Užtikrinti VASPVT norminių teisės aktų pakeitimo projektų parengimą, įgyvendinant  Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. x-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą.
  5. Užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 30 straipsnio įgyvendinimą, parengiant duomenų tvarkymo VASPVT veiklos įrašų rengimo ir tvarkymo aprašą.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int