SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

9. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, visus gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokumentų bylas, tyrimo ar kitą medžiagą, susijusius su sveikatos priežiūros specialistų turimų licencijų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

10. Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (LICREG), rengia vertinimo pažymas, teikia siūlymus dėl sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, patvirtinti, jog licencijos turėtojas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus, informacinius pranešimus ir kt.

11. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

12. Vykdo funkcijas Sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo srityje.

13. Vertina ir išduoda pažymas, liudijančias profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams, geros praktikos patvirtinimo pažymas, vertina Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijas, išduoda Europos profesinę kortelę Vidaus rinkos informacinėje sistemoje, atsako į šioje sistemoje pateiktas užklausas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – medicina (arba);

15.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

15.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – vokiečių arba prancūzų arba anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti asmens sveikatos priežiūros specialistų   praktikos licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertinti dokumentus, susijusius su profesinės kvalifikacijos pripažinimu.

3. Užklausų, pateiktų per Vidaus rinkos informacinę (IMI) sistemą savalaikis priėmimas ir atsakymas.

4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti  licencijuojamus asmens sveikatos priežiūros specialistus.

5. Siekiant pradėti tinkamai vykdyti ir užtikrinti spaudo numerių sveikatos priežiūros specialistams išdavimą, kuriems spaudo numeriai bus privalomi nuo 2020-05-01 patvirtinus Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimus, parengti ir pateikti paraiškas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl naujų profesijų įregistravimo Lietuvos profesijų klasifikatoriuje.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int