SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Vykdo su profesinių kvalifikacijų pripažinimu Lietuvoje susijusias funkcijas, vertina asmenų, vykstančių į kitas valstybes nares ir siekiančių dirbti pagal profesinę kvalifikaciją, pateiktus dokumentus, išduoda profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentus bei pažymas.

9. Vertina pateiktus dokumentus ir išduoda Europos profesinę kortelę Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinėje sistemoje, atsako į šioje sistemoje pateiktas kompetentingų institucijų užklausas.

10. Vertina asmenų, atvykstančių į Lietuvos Respublikos teritoriją bei siekiančių laikinai ir kartais dirbti pagal profesinę kvalifikaciją, pateiktas laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijas (toliau – deklaracija), atnaujintas deklaracijas ir raštu informuoja asmenis apie priimtus sprendimus.

11. Tvarko interneto svetainės dalį, susijusią su profesinių kvalifikacijų pripažinimu ir pažymų išdavimu, Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaracijų teikimu.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – medicina (arba);

13.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

13.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

13.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymą, kartu su Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus patarėju parengti VASPVT norminių teisės aktų pakeitimo projektus.

2. Nagrinėti pateiktus dokumentus ir rengti pažymas, liudijančias kvalifikacijos atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams, bei rengti geros praktikos patvirtinimo pažymas (asmenims, išvykstantiesiems į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos konfederaciją, ir ketinantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją).

3. Nagrinėti dokumentus ir paraiškas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kurias pateikia įgiję profesinę kvalifikaciją užsienyje asmenys, ketinantys dirbti Lietuvoje pagal reglamentuojamą profesiją, ir teikti siūlymus dėl atitinkamų sprendimų priėmimo.

4. Vertinti asmenų, turinčių bendrosios praktikos slaugytojo ir kineziterapeuto profesines kvalifikacijas, dokumentus, kurie pateikiami formuojant Europos profesinę kortelę (EPC) Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemėje (IMI), teikti reikalingą informaciją ir dokumentus.

5. Teikti informaciją Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemėje (IMI) dėl sveikatos sektoriaus reglamentuojamų profesijų ES šalių kompetentingoms institucijoms atsakant į jų užklausas.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int