Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių licencijuotas paslaugas, licencijų sąlygų laikymosi priežiūra

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

       Kilus klausimams, siūlymams ar kitai informacijai apie licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą prašome skambinti Įstaigų vertinimo skyriaus vedėjai telefonu  (8 5) 261 5177 ir (8 5) 212 2346, rašyti elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt arba rašyti elektroniniu paštu vyr. specialistams: loreta.mazeikiene@vaspvt.gov.lt, ar vaida.balciauskiene@vaspvt.gov.lt, ar vilma.ziedeliene@vaspvt.gov.lt ar vytautas.gailius@vaspvt.gov.lt.

 

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

       Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Licencijavimo taisyklės))  ir Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių“ pakeitimo“, vykdoma licencijos sąlygų laikymosi priežiūra, kuri yra planinė ir neplaninė. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (planinė ir neplaninė) vykdoma nemokamai.

 

Planinė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje.

 

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje  atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu. Sudaryta komisija veiklos vietoje  vertina  (per 1 darbo dieną) veiklos atitiktį  teisės aktų: Lietuvos  Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymoLicencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimams.  Įstaiga  informuojama raštu apie  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą  prieš 10 kalendorinių  dienų, taip pat nurodoma atvykimo data, klausimai. Akreditavimo  tarnybos komisija nuvykusi į vietą  pildo Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinį klausimyną ir tikrinimo aktą, kurio vienas egzempliorius įteikiamas  įstaigos  vadovui ar jo įgaliojam asmeniui.  Komisijos nariai per  10 kalendorinių dienų parengia tikrinimo  ataskaitą, apie nustatytus neatitikimus  raštu informuoja įstaigą  ir nurodo trūkumų šalinimo terminą 30 kalendorinių dienų.

 

Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (dokumentų vertinimas).

 

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (dokumentų vertinimas) atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu.  Akreditavimo tarnybos prašymu įstaiga per 30 kalendorinių dienų pateikia licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, kaip: vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu). Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi  asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis; Medicinos priemonių, privalomų asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu; sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; Kitus nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami  per 30  kalendorinių, surašoma vertinimo pažyma, kurioje nurodomi trūkumai ir terminas trūkumams pašalinti – 30 kalendorinių dienų.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, licencijos  sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas.

 

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas.

 

       Neplaninė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai; jeigu  neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.  Sudaryta komisija veiklos vietoje vertina  veiklos ir (ar) paslaugos  atitiktį  Lietuvos  Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymoLicencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimus.  Apie  neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą vietoje įstaiga neinformuojama.  Komisijai nuvykus į vietą  pildomas Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinis klausimynas ir tikrinimo aktas, kurio vienas egzempliorius įteikiamas  įstaigos  vadovui ar jo įgaliojam asmeniui. Komisijos nariai per  10 kalendorinių dienų parengia tikrinimo ataskaitą ir apie nustatytus neatitikimus  raštu informuoja įstaigą ir nurodo trūkumų šalinimo terminą 30 kalendorinių dienų.

 

POVEIKIO  PRIEMONĖS

 

       Akreditavimo tarnyba nustačius teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo neatitikimą, priima sprendimus - sustabdyti įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencijos ar jos dalies  galiojimą, ir/ar panaikinti įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencijos ar jos dalies  galiojimą,  kaip tai patvirtinta Licencijavimo taisyklėse arba surašyti administracinių nusižengimo protokolą, vadovaujantis Respublikos administracinių nusižengimų  kodekse nustatyta tvarka.

 

       Akreditavimo  tarnybos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka - Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

PLANAI, ATASKAITOS

 

2022 metai.

Ataskaitos:

 

2022 m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita.

 

2022 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  licencijos sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.

 

2022 m. planas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms 2007 m.– 2020 m. buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo).

 

Planai:

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.

 


2021 metai.

Ataskaitos:

 

2021m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms 2005 m. II pusmetį – 2007 m. buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo)  ataskaita (trumpa informacija).

 

 

Planai:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2021 m. planas, plano pakeitimas.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int