MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

9. LR administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda juos subjektui, įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, tvarko pavestus registrus ir informacines bazes.

10. Vertina asmenų pateiktus pranešimus apie nesaugias medicinos priemones, kaupia, tikrina pateiktus faktus.

11. Vertina bandymų laboratorijas, sertifikacijos ir kontrolės įstaigas, pageidaujančias būti notifikuotosiomis įstaigomis medicinos priemonių atitikties įvertinimo srityje, pageidaujančias išplėsti ir atnaujinti medicinos priemonių notifikuotųjų įstaigų vykdomos veiklos aprėptį, atlieka šių įstaigų priežiūrą, rengia sprendimų projektus dėl šių įstaigų įgaliojimų sustabdymo ir atšaukimo.

12. Dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento Standartizacijos technikos komitetų veikloje, susijusioje su medicinos priemonių standartais.

13. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);

15.3. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

15.4. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

15.5. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – medicinos prietaisų vertinimo srities patirtis;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – prancūzų arba vokiečių arba anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių parengti Sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2. Atlikti planinius medicinos priemonių (prietaisų) rinkos subjektų tikrinimus pagal Akreditavimo tarnybos patvirtintą 2020 metų tikrinimų planą.

3. Atsižvelgiant  į pasikeitimus, susijusius su  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/745, atnaujinti Akrediatvimo tarnybos internetinėje svetainėje teikiamą informaciją.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int