TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
1.2. išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių,  dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.4. turėti darbo patirtį ne mažesnę kaip 1 metų darbo teisės ir personalo valdymo srityje bei atstovavimo valstybinėse institucijose ir įstaigose;
1.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų paieškos duomenų bazėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
1.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant dokumentus;
1.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Atlieka VASPVT personalo sudėties analizę, teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dalyvauja formuojant VASPVT personalo strategiją, nustatant VASPVT struktūrą, rengia teisės aktų struktūros pakeitimų klausimais projektus.
3. Kartu su kitais VASPVT struktūriniais padaliniais atlieka VASPVT struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) VASPVT pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl VASPVT darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius.
4. Rengia personalo pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymų projektus, konsultuoja VASPVT struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.
5. Rengia VASPVT direktoriaus įsakymų personalo klausimais projektus, pagal poreikį rengia personalo valdymo ataskaitas, suvestines tiek, kiek šių funkcijų centralizuotai nevykdo Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), taip pat teisės aktų projektus VASPVT veiklos klausimais. 
6. Organizuoja VASPVT personalo atranką,  valstybės tarnybos ir darbo santykių pasikeitimą, pasibaigimą tiek, kiek šios funkcijos centralizuotai nevykdo NBFC.
7. Dalyvauja personalo adaptavimo ir integravimo VASPVT procese; supažindina naujai priimtus darbuotojus su VASPVT, jos skyrių nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais norminiais VASPVT dokumentais, pareigybės aprašymu tiek, kiek šių funkcijų centralizuotai nevykdo NBFC.
8. Organizuoja VASPVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklos vertinimą tiek, kiek šios funkcijos centralizuotai nevykdo NBFC.
9. Organizuoja atostogų suteikimą personalui, vykdo jų apskaitą ir kontrolę, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą tiek, kiek šios funkcijos centralizuotai nevykdo NBFC.
10. Pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kartu su kitais VASPVT struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia VASPVT direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo.
11. Dalyvauja formuojant personalo mokymo prioritetus, rengia VASPVT  personalo metinius mokymo planus, mokymo planų ataskaitas, organizuoja mokymo planų įgyvendinimą.
12. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą, darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus, atlieka reikalingus pakeitimus, atsižvelgiant į VASPVT žmogiškųjų išteklių poreikį, skirtus finansinius asignavimus, taip pat padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą VASPVT.
13. Organizuoja darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo VASPVT sistemą ir prižiūri, kaip jos laikomasi.
14. Kontroliuoja, ar NBFC teisės aktų ir kitų dokumentų personalo klausimais projektai parengti ir įforminti tinkamai. Esant poreikiui, organizuoja netinkamai parengtų ir įformintų projektų grąžinimą NBFC taisyti.
15. Pagal kompetenciją vertina VASPVT teikiamus NBFC dokumentus personalo klausimais, koordinuoja jų teikimą NBFC.
16. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
17. Direktoriaus pavedimu atstovauja VASPVT teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose.
18. Rengia atsakymų į VASPVT gautus raštus projektus.
19. Suveda ir, esant poreikiui, koreguoja duomenis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje tiek, kiek šių funkcijų nevykdo NBFC.
20. Dalyvauja komisijos, nagrinėjančios administracinių nusižengimų protokolus, veikloje.
21. Dalyvauja įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas ir rengiant su tuo susijusius VASPVT teisės aktų projektus.
22. Konsultuoja VASPVT valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, personalo valdymo klausimais tiek, kiek šios funkcijos nevykdo NBFC.
23. Tvarko pagal kompetenciją priskirtą VASPVT interneto svetainės dalį.
24. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis, įstaigomis, organizacijomis.
25. Pavaduoja kitus VASPVT darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.

 PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Siekiant  užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 ,,Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos” patvirtintu ir nuo 2020 m. sausio 1 d. nauja redakcija išdėstytu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu VASPVT-ai pavestų funkcijų vykdymą peržiūrėti ir pakeisti VASPVT vidaus dokumentus.

2. Siekiant užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo,  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymais nustatytą odontologų ir odontologinių priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo funkcijos perėmimą VASPVT, peržiūrėti ir esant poreikiui pakeisti VASPVT vidaus dokumentus (skyrių nuostatus, pareigybių aprašymus).

3. Peržiūrėti ir esant poreikiui pakeisti VASPVT vidaus dokumentus (skyrių nuostatus, pareigybių aprašymus) įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 591, 592, 593, 594, 595, 596 ir 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo įstatymui, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymui, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 24straipsniu įstatymui ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 24straipsniais įstatymui Nr. XIII-735.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int