Medicinos priemonės (prietaisai ) (pagal ES direktyvas)

 

Dėl pasaulinės pandemijos atidedamas naujo ES reglamento taikymas.

 

Galimi pokyčiai medicinos priemonių reikalavimams „kietojo“ BREXIT atveju.

 

Europos Komisijos pranešimas dėl reikalavimų medicinos priemonėms „kietojo“ Brexit atveju.

 

 

Numatomi medicinos priemonių reglamentavimo pokyčiai. 

 

Medicinos priemonių (prietaisų) pateikimo rinkai ir naudojimo reikalavimai bei valstybinė priežiÅ«ra Lietuvoje yra nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo IV skyriuje. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, teikiamos Lietuvos rinkai medicinos priemonės privalo atitikti techninių saugos reglamentų reikalavimus, nurodytus žemiau pateiktoje lentelėje:

1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamuosius medicinos prietaisus, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 10 tomas, p.154), LT, EN. Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamentas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18
1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 82), LT, EN Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamentas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18
1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 21 tomas, p. 319) LT, EN In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamentas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-679.

 

Medicinos priemonių (prietaisų) terminų apibrėžtys:

 

Medicinos priemonė (prietaisas) (toliau - medicinos priemonė).

Tai instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti

-       žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti;

-       traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti;

-       anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti;

-       pastojimui kontroliuoti,

ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali bÅ«ti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.

 

Aktyvioji implantuojamoji medicinos priemonė.

Tai aktyvioji medicinos priemonė, skirta chirurginiu arba medicininiu bÅ«du visiškai arba iš dalies implantuoti į žmogaus kÅ«ną, arba medicininės intervencijos bÅ«du įtaisyti į natÅ«ralią žmogaus kÅ«no angą ir po procedÅ«ros joje palikti.

 

Aktyvioji medicinos priemonė.

Medicinos priemonė, kurios veikimas yra susijęs su elektros energijos šaltiniu arba bet kokiu kitu energijos šaltiniu, išskyrus tuos energijos šaltinius, kuriuos tiesiogiai pagamina žmogaus organizmas arba traukos jėga.

 

in vitro diagnostikos medicinos priemonė.

Tai reagentas, iš reagento pagamintas produktas, etaloninė medžiaga, kontrolinė medžiaga, rinkinys, instrumentas, aparatas, įranga arba įrangos komplektas, naudojamas atskirai arba kartu su kitais komplektais, gamintojo skirtas naudoti

-       iš žmogaus organizmo paimtų ėminių, įskaitant donorų kraują ir audinius, in vitro tyrimui vien tik arba dažniausiai tik informacijai apie fiziologinę arba patologinę bÅ«klę arba įgimtą anomaliją gauti;

-       saugai ir suderinamumui su potencialiais recipientais nustatyti;

-       terapinių priemonių poveikiui stebėti.

Ėminių talpyklos taip pat laikomos in vitro diagnostikos medicinos priemonėmis. Ėminių talpyklos yra vakuuminiai arba nevakuuminiai prietaisai, specialiai gamintojų numatyti ėminiams, paimtiems iš žmogaus kÅ«noin vitro diagnostikos tyrimo tikslams, laikyti ir konservuoti.

Bendros laboratorinės paskirties gaminiai nėra in vitro diagnostikos medicinos priemonės, jeigu pagal charakteristikas gamintojo nėra specialiai numatytos in vitro diagnostikai naudojamame tyrime.

 

MEDICINOS PRIEMONIŲ ŽENKLINIMAS

 

Atitinkančios taikomų medicinos techninių reglamentų / direktyvų reikalavimus medicinos priemonės turi būti paženklintos atitikties ženklu CE:

CE ženklas turi bÅ«ti ant pačios priemonės (jei priemonė sterili – ant jos sterilios pakuotės), taip pat ant prekinės pakuotės ir naudojimo instrukcijoje. CE ženklu neženklinamos tik pagal užsakymą gamintos medicinos priemonės, medicinos priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams ir veikimui vertinti. Tinkamas ir netinkamas CE ženklai.

 

Medicinos priemonės etiketėje turi bÅ«ti nurodyta ši informacija.

 

Prie visų medicinos priemonių turi būti pridėta naudojimo instrukcija. Naudojimo instrukcija gali būti nepridėta prie I ir II a klasės medicinos priemonių, jei ir be tokių instrukcijų medicinos priemonė gali būti saugiai naudojama. Gamintojo pateikiama informacija etiketėje ir naudojimo instrukcijoje turi būti lietuvių kalba. Atkreiptinas dėmesys, kad etikete laikoma informacija pateikiama ant pačios priemonės, ant priemonės sterilios pakuotės, ant priemonės prekinės pakuotės. Transportavimo pakuotė (kurioje gabenamos ar laikomos medicinos priemonės dideliais kiekiais) nelaikoma prekine pakuote.

 

Naudojimo instrukcijoje turi bÅ«tu nurodyta ši informacija.

 

KLASIFIKAVIMAS

 

Medicinos priemonės pagal Medicinos priemonių saugos techninio reglamento IX priedo taisykles klasifikuojamos į I, II a, II b ir III klases. I klasei priskiriamos žemiausios rizikos medicinos priemonės, III klasei - aukšÄiausios rizikos.

 

In vitro diagnostikos medicinos priemonės pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentą skirstomos į:

- II priedo A sąrašo med. priemones,

- II priedo B sąrašo med. priemones,

- kitas, II priede nenurodytas med. priemones,

- savikontrolės med. priemones.

 

Paskelbtosios įstaigos (notified body) numeris (keturženklis skaičius) turi bÅ«ti nurodytas prie atitikties ženklo „CE“, jeigu:

  • medicinos priemonė yra II a, II b, III klasės,
  • medicinos priemonė yra I klasės ir sterili arba su matavimo funkcija,
  • IVD medicinos priemonė yra priskiriama II priedo A ir B sąrašams,
  • medicinos priemonė skirta savikontrolei, tačiau nepriskiriama II priedo A ir B sąrašams
  • medicinos priemonė yra aktyvioji implantuojamoji 

__________________________

 

Europos Komisija yra parengusi rekomendacijas medicinos priemonių gamintojams, jų įgaliotiesiems atstovams, paskelbtosioms įstaigoms dėl medicinos priemonių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo – techninių dokumentų rengimo, klasifikavimo, atitikties įvertinimo ir kitais klausimais. Nuorodos į rekomendacijas pateikiamos skyriuose „MEDDEV rekomendacijos“ , „NB – MED rekomendacijos“ ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

 

Informacija atnaujinta 2021-03-22

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int