Fizinių asmenų licencijavimas sveikatos priežiūros veiklai ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra

 

Kokių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime gali dalyvauti medicinos gydytojas?

Kaip ir kiekvienos kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas, medicinos gydytojas verstis medicinos praktika gali tik pagal jo turimoje galiojančioje medicinos praktikos licencijoje įvardytą profesinę kvalifikaciją (šiuo atveju – medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją) ir tik įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
             Medicinos gydytojo kompetencija apibrėžta Lietuvos medicinos normoje MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995-04-25 įsakymu Nr. 217 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“, kur 3.1 p. nustato, kad medicinos gydytojas – gydytojas, <...> galintis savarankiškai vykdyti pirminę medicinos praktiką, t. y. teikti skubią medicinos pagalbą bei užsiimti dažniausiai pasitaikančių suaugusių ir mokyklinio amžiaus vaikų vidaus, chirurginių ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, konsultuodamasis su atitinkamu specialistu.
Kokių konkrečiai licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime gali dalyvauti medicinos gydytojas, priklauso nuo teisės aktų, reglamentuojančių konkrečių licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, nuostatų.
Medicinos gydytojas verstis medicinos praktika pagal medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją gali tik įstaigose, teikiančiose pirminę stacionarinę palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą, paliatyviąją pagalbą  suaugusiesiems ir vaikams, greitąją medicinos pagalbą, taip pat stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose. Prireikus, medicinos gydytojai gali kartu su gydytojais specialistais dalyvauti ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime, bet tai nereiškia, kad medicinos gydytojas gali savarankiškai teikti specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Medicinos gydytojas, studijuojantis rezidentūroje, gydytoju rezidentu gali būti įdarbinamas tik rezidentūros bazėje, kur medicinos praktika jis verčiasi pagal rezidentūros studijų programą. Gydytoju rezidentu medicinos gydytojas negali būti įdarbinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri nėra rezidentūros bazė. Medicinos gydytojai, jei jie nėra rezidentai dirbantys rezidentūros bazėje, neturi teisės teikti ar dalyvauti teikiant jokias stacionarines paslaugas (išskyrus pirminę stacionarinę palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą, stacionarinę paliatyviąją pagalbą  suaugusiesiems ir vaikams).
Primename, kad Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas, reglamentuojantis gydytojo vertimosi medicinos praktika Lietuvoje sąlygas, nustato, kad gydytojo sąvoka apima medicinos gydytoją, gydytoją rezidentą, šeimos gydytoją ar gydytojas specialistą. Galiojantys teisės aktai nenumato gydytojo asistento sąvokos, todėl medicinos gydytojai negali būti darbinami asmens sveikatos priežiūros įstaigose šeimos gydytojų ar gydytojų specialistų asistentais.
2020-05-05

 

Ar bus užskaitytos iki 2020-05-01 surinktos odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo valandos?

Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimasis renginiuose, kurių programos buvo suderintos tik su Lietuvos Respublikos odontologų rūmais, bet nesuderintos su  Sveikatos apsaugos ministerija, bus įskaitytas tuo atveju, jei jis atliktas iki 2020 m. gegužės 1 d.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimą, atliktą iki 2020 m. gegužės 1 d., odontologai ir burnos priežiūros specialistai turės įrodyti, pateikdami tobulinimo renginių dalyvių pažymėjimus arba Lietuvos Respublikos odontologų rūmų informacinės sistemos sugeneruotą išrašą apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą. Pažymime, kad Akreditavimo tarnyba vertins ir įskaitys tik tą profesinės kvalifikacijos tobulinimą,  nurodytą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų informacinės sistemos išraše, kuris bus atliktas iki 2020 m. gegužės 1 d.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. gydytojams odontologams ir burnos priežiūros specialistams, kaip ir visiems kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, taikoma vienoda profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarka, reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, kuris, nustato, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos turi būti suderintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.
Informacija apie suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas skelbiama Valstybinės ligonių kasos administruojamoje Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje  (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/).
              Suderintomis laikomos ir tobulinimo programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija arba šių specialistų profesinę veiklą kontroliuojanti institucija (šiuo atveju Akreditavimo tarnyba), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba ligoninė, kurioje įsteigtos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, arba ligoninė, kurioje įsteigtos Vilniaus universiteto klinikos, ar kitas tobulinimo organizatorius, kuris savo tobulinimo programą yra suderinęs su atitinkamus sveikatos specialistus rengiančia švietimo institucija.
              Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo mastas yra aptartas Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-791.
2020-05-05

 

Kada bus galima medicinos genetikui, medicinos biologui, biomedicinos technologui, radiologijos technologui, dietistui, optometrininkui, paramedikui, skubios medicinos pagalbos paramedikui, medicinos fizikui, embriologui, meno terapeutui, ortopedui technologui, gyvensenos medicinos specialistui, slaugytojo padėjėjui, ergoterapeuto padėjėjui, kineziterapeuto padėjėjui, odontologo pagalbininkui pateikti prašymą suteikti sveikatos specialisto spaudo numerį?

Spaudo numeriai medicinos genetikams, medicinos biologams, biomedicinos technologams, radiologijos technologams, paramedikams, dietistams, optometrininkams, skubiosios medicinos pagalbos paramedikams, gydytojams odontologams, gydytojo odontologo padėjėjams, dantų technikams, burnos higienistams, ergoterapeuto padėjėjams, kineziterapeuto padėjėjams, slaugytojo padėjėjams, medicinos fizikams, embriologams, meno terapeutams, ortopedams technologams,  gyvensenos medicinos specialistams ir odontologo pagalbininkams pradedami suteikinėti 2020 m. gegužės 1 d.

Šie išvardyti specialistai, jei šiuo metu jie teikia atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar verčiasi kita sveikatinimo veikla, spaudo numerius privalo įgyti iki 2021 m. gruodžio 31 d., o tie specialistai, kurie siekia naujai pradėti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar verstis kita sveikatinimo veikla, privalo spaudo numerį įgyti prieš pradėdami teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar verstis kita sveikatinimo veikla.

Sveikatos priežiūros specialisto spaudo numerio suteikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Esminė sąlyga spaudo numeriui gauti yra įgyta atitinkama profesinė kvalifikacija. Kaip įgyjama viena ar kita profesinė kvalifikacija ir kokie asmenys laikomi įgijusiais vieną ar kitą profesinę kvalifikaciją, nurodyta atitinkamo asmens sveikatos priežiūros specialisto medicinos normoje ar kitą sveikatinimo veiklą vykdančio specialisto veiklos reikalavimų apraše.

Prašymai suteikti spaudo numerį priimami tik per elektroninių paslaugų portalą, prie kurio jungiamasi adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/. Trumpos instrukcijos, kaip teikti dokumentus per elektroninių paslaugų portalą, pateiktos adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

2020-04-30


 

Ar reikalingas spaudo numeris dietistui, kuris dirba ugdymo įstaigoje (pvz., darželyje) ar visuomenės sveikatos biure?

Dietistas yra asmens sveikatos priežiūros specialistas ir verstis dietisto praktika jis gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.   

Dėl dietisto praktikos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pirminį profesinį mokymą, ar visuomenės sveikatos biuruose, tai šiose įstaigose asmuo dietisto pareigas eiti ir verstis dietisto praktika gali tik tuomet, jei įstaiga turi galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti dietisto ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir dietistas.

Jei įstaiga neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ji nėra asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir joje negali būti verčiamasi jokio asmens sveikatos priežiūros specialisto, kartu ir dietisto, praktika, taigi darželyje ar visuomenės sveikatos biure neturi būti dietisto pareigybės. Tačiau dietisto išsilavinimą turintis asmuo įstaigoje, neturinčioje įstaigos asmens sveiktos priežiūros licencijos, gali eiti kitas, ne dietisto, pareigas, kurioms eiti reikia atitinkamo išsilavinimo, bet atliekamos funkcijos nesusijusios su asmens sveikatos priežiūra.

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 str., sveikatos priežiūra mokykloje apima Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo reglamentuotą savivaldybių vykdomą visuomenės sveikatos priežiūrą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo ne asmens, o visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Vaikų maitinimo, vykdomo ugdymo programas vykdančiose įstaigose, reikalavimus nustato, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964. Tvarkos aprašo reikalavimai, privalomi mokyklų vadovams ir jų savininkams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas mokyklose ir kt., bet jie  netaikomi maitinimo organizavimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose vykdomas vaikų ugdymas. Taigi įstaigose, kuriose vykdomas vaikų ugdymas, bet neteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vaikų maitinimas organizuojamas pagal Tvarkos aprašą, o jame nėra reikalavimo, kad ugdymo įstaigoje dirbtų dietistas.

Kaip nurodyta Tvarkos aprašo 51 p., visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą mokykloje, pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktą vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant.

2020-04-30


 

Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių 10.7 p. nurodyta, kad kreipiantis dėl licencijos išdavimo reikalinga pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka reikalavimus. Kokie tai reikalavimai?

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsniu nustatyta, kad valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Tai, kad asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, reabilitacijos, slaugos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos specialistams), dirbantiems diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, taikoma antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, nustato tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintų Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo aprašo 5 punktas, tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 638 „Dėl lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų“ patvirtinto Sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų, įmonių vadovų ir darbuotojų, aptarnaujančių gyventojus, pareigų, kurioms taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos, sąrašo 3 punktas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-520 patvirtintais teisės aktais nustatyta, kad valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimus išduoda valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos.

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veikia savivaldybių suaugusiųjų mokymo centruose, suaugusiųjų mokyklose, suaugusiųjų klases turinčiose bendrojo lavinimo mokyklose. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų veiklą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras (kurio funkcijas perėmė Nacionalinė švietimo agentūra), todėl daugiau informacijos apie valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo išdavimo sąlygas ir tvarką galima rasti Ugdymo plėtotės centro arba Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėse http://www.upc.smm.lt, https://www.nsa.smm.lt/.

 Pastaba. Kalbos mokėjimo kategorijų taikymą apibrėžiantis teisės aktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 patvirtintas Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir jų taikymo aprašas) numato, kad įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys, įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba; įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau; Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos; įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos; išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą. Asmenys, baigę pagrindinio profesinio mokymo įstaigų II pakopos grupes ne lietuvių mokomąja kalba, laikomi įgijusiais antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją. Taigi šiems asmenims nėra taikomas reikalavimas pateikti valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą.

2020-04-30


 

Kaip atnaujinti sustabdytos licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas yra sustabdomas  ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Per šį licencijos sustabdymo  laikotarpį privalote kreiptis dėl galiojimo sustabdymo panaikinimo, antraip šios licencijos galiojimas po 1 metų bus panaikintas.

          Kreipdamasis dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo turite pateikti šiuos dokumentus:

1) tinkamai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos Prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą,

2) dokumentus, įrodančius teisės aktais nustatyto masto licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos tobulinimą pastarųjų 5 metų laikotarpiu,

3) dokumentus, įrodančius bent 3 metų teisėtą atitinkamą praktiką pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją pastarųjų 5 metų laikotarpiu, t. y. įstaigos vadovo išduota pažymą, kurioje būtų nurodyta, kokiu juridiniu pagrindu (įsakymo data ir numeris), nuo kada, iki kada ir kuo esate ar buvote įdarbintas atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistu.

 

2020-03-16


 

I am planning to do a postgraduate fellowship in Dermatovenereolgy (in English) at LSMU and would like to apply for medical license. Kindly provide me with the detailed information.

Health care professionals, who want to obtain the licence, have to fill in the application form (https://www.vaspvt.gov.lt/node/76 - Paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją) and attach the following document:

  1. Passport or identification card of the Citizen of Lithuania or residence and work permit:
  2. Document, which confirms that health care specialist has enough knowledge of Lithuanian – http://www.upc.smm.lt (Email info@upc.smm.lt);
  3. Medicine diploma issued by institution of higher education and (if diploma was obtained not in Lithuania) its recognition by Centre for Quality Assessment in Higher Education – http://www.skvc.lt;
  4. Formal qualification certificate and (if qualification certificate was obtained not in Lithuania) its recognition by the State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of Republic of Lithuania – Contact – Specialist licensing division chief specialist Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, Email vaspvt@vaspvt.gov.lt;
  5. Health certificate issued in last 3 months period;
  6. If 2 years passed after obtaining the formal qualification certificate:
    • documents, which evidence enough term (three of the last five years) of his legal practice (with document, which prove his right to practice in Country of Origin (this document must be issued in last 12 months period)),
    • documents, which confirm that health care specialist polished up his Professional knowledge and skills every other five years (120 hours).

 2020-03-16


 

Kokią privalomojo tobulinimosi dalį turi sudaryti tobulinimasis kursuose, ir kokią – tobulinimasis konferencijose?

Visos užskaitomos tobulinimosi formos yra lygiavertės. Kokios tobulinimosi formos  yra užskaitomos ir kaip šių formų tobulinimasis vertinamas valandomis, nurodyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.132  „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB/ACGFbEOyGO).

Svarbu, kad bent 60 % privalomojo tobulinimosi sudarytų tobulinimasis pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją, kita dalis gali būti skirta tobulinti kitai profesinei kvalifikacijai (pvz., gydytojas kardiologas gali tobulintis tobulinimo renginiuose, skirtuose gydytojui radiologui, gydytojui neurologui) tobulinti.  Tobulinimasis su profesine veikla susijusioje srityje (pvz., farmacija, teisė, kompiuterija ir pan.) gali sudaryti tik 20 % privalomojo tobulinimo, bet tokio tobulinimo įskaitoma  tik 1/3 valandų, nurodytų pažymėjime.

 

2020-03-16


 

Ar galima dokumentus licencijos priežiūrai pateikti dar nepasibaigus atsiskaitomajam terminui?

Licencijos priežiūrai dokumentus galima pateikti bet kuriuo atsiskaitomojo laikotarpio metu ir mėnesį pasibaigus atsiskaitomajam laikotarpiui. Pateikti dokumentai turi patvirtinti, kad atsiskaitomuoju laikotarpiu laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, t. y. ne mažiau kaip 3 metus teisėtai praktikuota pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją ir profesinė kvalifikacija  tobulinta privalomojo tobulinimo mastu (gydytojai – 120 val., slaugytojai ir akušeriai – po 60 val.) arba, jei teisėtai  atsiskaitomuoju laikotarpiu praktikuota mažiau nei 3 metai, be privalomojo tobulinimo, turi būti pateikti papildomojo pasirengimo dokumentai. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika. Gydytojo profesinės kvalifikacijos papildomojo tobulinimo forma yra stažuotė, kuri privalo būti atlikta Vilniaus universiteto arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atitinkamoje klinikoje arba rezidentūros bazėje per pastaruosius dvejus metus. Slaugytojų ir akušerių papildomojo tobulinimo trukmė – 100 val.

 

2020-03-16


 

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, 2, 3, ir 5 punktais, licencijas verstis sveikatos priežiūros veikla gali gauti tik juridiniai asmenys. Todėl masažo paslauga gali būti teikiama tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Šią paslaugą gali atlikti gyventojai, atitinkantys nustatytus masažuotojo profesijos kvalifikacinius reikalavimus, ir negali verstis šia veikla kaip individualia veikla, neįsteigiant juridinio asmens.
Gyventojas įregistravęs individualią veiklą pagal klasifikuojamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 96.04 klasę „Fizinės gerovės užtikrinimo veikla"  negali teikti jokių masažo paslaugų. Gali teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų paslaugas.
2019-10-08

 


VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int