Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, viešuosius ryšius, asmenų aptarnavimo tvarką, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Išmanyti lietuvių kalbos, dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, kalbos kultūros reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus.
3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, taip pat kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

8. Siekiant padėti VASPVT direktoriui vykdyti jo funkcijas, pateikia direktoriui informaciją apie vykstančius renginius, organizuoja VASPVT darbuotojų ir VASPVT lankytojų susitikimus, pasitarimus bei priėmimus su direktoriumi, dalyvauja pasitarimuose, rengia jų protokolus ir kitus VASPVT direktoriaus nurodytus dokumentus.
9. Analizuoja ir apibendrina pagal kompetenciją gaunamą korespondenciją ir informaciją bei laiku ją pateikia VASPVT direktoriui.
10. Renka, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su VASPVT veikla.
11. Siekiant užtikrinti tinkamą gaunamų dokumentų nukreipimą vykdymui (rezoliucijos rašymas), teikia VASPVT direktoriui kassavaitinę ir kiekvienos dienos informaciją apie darbuotojų nebuvimą darbe.
12. Pagal kompetenciją rengia VASPVT interneto svetainės medžiagą, teikia siūlymus jos atnaujinimui, vykdo informacijos apie VASPVT veiklą viešinimą socialiniuose tinkluose.
13. Konsultuoja išorinius Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (LICREG) ir Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS) elektroninių paslaugų naudotojus prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.
14. Vykdo visus darbus, susijusius su VASPVT direktoriaus ir kitų VASPVT darbuotojų komandiruočių Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse organizavimu.
15. Vykdo VASPVT atstovo ryšiams su visuomene funkcijas.
Atlieka kitas VASPVT direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su vykdomomis funkcijomis.

 

 PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Dalyvauti vadovybės pasitarimuose bei pateikti apibendrintą informaciją.

2. Rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su VASPVT veikla.

3. Užtikrinti, kad VASPVT vadovybė gautų visą informaciją, reikalingą sklandžiam gaunamųjų dokumentų nukreipimui vykdytojams ir kitų pavedimų organizavimui.

4. Užtikrinti sklandų VASPVT direktoriaus ir darbuotojų atstovavimą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
 

 

Page changed 2019-11-06

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int