Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.       

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.2. studijų kryptis – medicina (arba);

10.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

10.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

10.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

10.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

10.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

11. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

11.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

11.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2021 metus, vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais, įvertinti juridinių asmenų pateiktus prašymus ir privalomus dokumentus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos ar visuomenės sveikatos priežiūros licencijos  gavimo ir patikslinimo, parengiant dokumentų vertinimo pažymas, nurodant trūkumų šalinimo terminą, registruojant jas Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinėje sistemoje (toliau – SPĮLIS), ar dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – DVS).

2. Per 2021 metus vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais parengti siunčiamuosius raštus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, informuojant jas apie nustatytus trūkumus, priimtus sprendimus, juos suderinti su skyriaus vedėja.

3. Per 2021 m. konsultuoti klientus telefonu  ir/ar atsakant raštu į teiktus klausimus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros  licencijos išdavimo, tikslinimo,

4. Per   2021 metus vadovaujantis teisės aktų reikalavimuose nustatytais terminais  atlikti  dokumentų  vertinimus, kai juridiniai asmenims  buvo išduota ar patikslinta įstaigos asmens sveikatos priežiūros  licencija ir jie buvo įsipareigojusi pateikti  privalomus  dokumentus, parengti vertinimo pažymas ir raštus įstaigoms informuojant  apie priimtus sprendimus, suderintus su skyriaus vedėja.

 

 

 

Page changed 2021-03-18

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int